Derfor lover vi hele tiden å jobbe for å minimere vår påvirkning på miljøet. Investering og utvikling i innovative løsninger for redusert klimapåvirkning er en kontinuerlig prosess i ELKO. Bærekraft står i sentrum for alt vi gjør og er en grunnleggende del av kulturen og virksomheten vår. For oss handler bærekraft om klima, ressursbruk, tillit, likestilling, kompetanseheving og muligheter for den enkelte. 

ELKO tilbyr sikkerhet og kvalitet

  • God tilgjengelighet i markedet
  • Trygghet gjennom mange år
  • Representert over hele landet
  • Tett kontakt med våre kunder
  • Kvalitet basert på nordisk tradisjon
  • Tilgjengelig hos alle etablerte grossister og i detaljhandelen

ELKO er et nordisk varemerke og vårt norske hovedkontor ligger på Ryen i Oslo. Vår produksjon foregår primært i Nord-Europa. Produksjonen er kvalitetssikret i henhold til ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001 standarder.

I henhold til retningslinjene for ELKO sin miljøpolicy skal vi forholde oss til alle gjeldende miljøforskrifter som er pålagt oss, og begrense bruken av miljø- og helseskadelige stoffer.
ELKO følger alle miljøkrav i Reach, RoHS, Grønt Punkt, RENAS og WEEE direktivet, som du kan lese mer om lenger ned på siden.

ELKO er spesielt opptatt av

  • Å tilpasse seg gjeldende regelverk for miljøet
  • Å produsere produkter og løsninger som tar hensyn til miljøet gjennom en miljøvennlig prosess
  • Å tilby kundene produkter og løsninger som er trygge, energieffektive og miljøvennlige
  • At alle produkter som leveres oppfyller kravene i RoHS- og WEEE-direktivene

Det er ikke bare våre produkter som skal være bærekraftige. En viktig del av hverdagen vår innebærer hensynet til energieffektivisering og elektrifisering. Vi jobber blant annet med å elektrifisere bilparken vår, og kontoret vårt er et passivhus, bygget etter TEK 10 og er energiklasse A og BREEAM NOR Excellent. Dessuten finnes også grønt tak på bygget.

Energieffektivisering og smarthjem

Energieffektivisering og smarthjem hører sammen. ELKO er en av aktørene som har muligheten til å påvirke hva et smarthjem kan være. Vår tilnærming som selskap er at et smarthjem fra oss skal være enkelt å bruke uten krav til teknologibakgrunn. Det finnes mye god teknologi på markedet, men standardene er foreløpig mange, variasjonen er stor, og det krever høy brukerkompetanse for å få gode løsninger. ELKO skal være det brukervennlige alternativet.

Smarthjem vil gi en faktisk gevinst på strømregningen uten at man trenger å gå i sparedusjen i 90 sekunder hver dag, skru ned temperaturen til 18 grader i stua osv. Smarthjem er noe ganske annet i dag enn det var for noen år siden, både av teknologiske grunner, men også grunnet energikrisen.

ELKO har en stolt historie i det norske elektromarkedet. Sammen med vår tilgang til internasjonal spesialistkompetanse og kvaliteten du kjenner fra før vil ELKO være en attraktiv arbeidsplass og viktig aktør i Norge også i fremtiden.

Miljøsatsing for renere hav

Vi har tatt et stort og viktig steg videre i arbeidet for mer bærekraftige alternativer i elektrobransjen med ELKO Havplast - en serie elektriske artikler produsert av resirkulert havplast fra forlatte fiskegarn. Les mer om ELKO Havplast her.

Miljøvennlig emballasje

Miljøvennlig emballasje

ELKO sine Havplast-produkter, samt stadig flere produkter i øvrig sortiment, leveres i 100% resirkulerbar emballasje og understreker vår forpliktelse til bærekraft. Vi har fjernet både lim og engangsplast fra emballasjen. På denne måten kan du være trygg på at du tar et litt grønnere valg når du kjøper våre produkter. Du finner symbolet «Sustainable packaging» på de aktuelle produktene. 

Cradle to Cradle bronze

Cradle to Cradle

ELKO er et av de første selskapene i bransjen for elektrisk utstyr som nå tilbyr produkter med Cradle to Cradle-sertifisering®. Les mer om ELKO og Cradle to Cradle her.

I samsvar med REACH/RoHS

ELKO og REACH

REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Det er en EU-forordning som i Norge finnes i Reach-forskriften. Reach-regelverket skal sikre at produksjon, omsetning og bruk av kjemikalier ikke utgjør fare for mennesker og miljøet.

Kjemiske stoffer brukt i produksjonen må være registrert hos European Chemical Agency (ECHA). Egenskapene til stoffene og hvordan disse håndteres trygt for helse og miljø før produktene sendes ut på markedet må dokumenteres. Som produsent har ELKO et stort ansvar for å vite hva vi lager, omsetter og bruker av kjemikalier. Synligheten av dette dokumenteres gjennom REACH. 

På produktsidene våre vil du se angivelse for at produktet er i samsvar med REACH.

ELKO og RoHS

RoHS-direktivet regulerer bruken av skadelige materialer i elektroniske og elektriske apparater.

RoHS er et akronym for Restrictions of Hazardous Substances, som betyr "begrensning i bruk av farlige stoffer". Direktivet omhandler et forbud mot visse farlige stoffer som kadmium, bly, kvikksølv, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte difenyletere (PBDE) i visse elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter).

Den første utgaven av direktivet ble innført i 2002, og alle påvirkede produkter innen EU måtte overholde direktivet fra 1. juli 2006. En oppdatering, kalt RoHS2, kom i 2011, med krav om RoHS-overholdelse som en forutsetning for CE-merking.

RoHS3 trådte i kraft i juli 2019 og utvidet listen over skadelige stoffer underlagt restriksjoner ved å inkludere fire typer ftalater.

RoHS-direktivet er inntatt i Produktforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-922 

På produktsidene våre vil du se angivelse for at produktet er i samsvar med RoHS.

WEEE logo

WEE

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) er det engelske navnet for EE-avfall og refererer til utrangerte elektriske og elektroniske produkter.

WEEE-direktivet er et direktiv fra EU, som fastsetter produsentansvar for EE-produkter når de blir til avfall. Direktivet definerer minstekrav for innsamlings- og gjenvinningsmål som returselskapene må oppfylle.

I Norge har vi RENAS, en aktør som sikrer gratis levering av EE-avfall for forbrukerne.

EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet søppel, men leveres til en autorisert forhandler eller kommunens avfallsmottak. Man kan også bruke kommunens innsamlingsordning, for eksempel «rød boks» dersom dette finnes.

WEEE-forum er en internasjonal organisasjon som består av 36 EE produsentansvarsorganisasjoner. Dette forumet utveksler ideer, erfaringer og problemstillinger relatert til håndtering av elektrisk og elektronisk avfall. WEEE Forum ble opprettet i 2002 og har vokst til å bli verdens største organisasjon innen sitt felt.

RENAS logo

RENAS

ELKO AS er medlem av RENAS, og oppfyller kravene i EE-forskriften om innsamling, miljøriktig behandling og gjenvinning av kasserte EE-produkter. RENAS eies av Elektroforeningen (EFO) og Elektro og Energi. ELKO er også medlem av EFO.

Grønt Punkt

ELKO er medlem i Grønt Punkt Norge og tar dermed vårt lovpålagte produsentansvar for innsamling og gjenvinning av emballasje.