1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER – AKSEPT

1.1 Når leverandøren («leverandøren») aksepterer bestillingen, aksepterer han disse alminnelige kjøpsvilkårene («kjøpsvilkårene») som regulerer avtaleforholdet mellom ELKO AS («ELKO») og leverandøren, med forbehold om de særlige vilkårene i ELKOs bestilling («bestilling») for produkter, leveranser, arbeider og/eller  tjenester og eksklusive andre vilkår som leverandøren ønsker å innlemme, eller som underforstås ved lov, handelsbruk, praksis eller handelssamkvem. I disse kjøpsvilkårene omtales ELKO og leverandøren sammen som «partene» og hver for seg som en «part».

1.2 Leverandøren skal anses å ha akseptert alle vilkårene i denne bestillingen ti (10) virkedager etter at den er mottatt, med mindre det innen denne fristen skriftlig sendes forbehold til den i ELKO som håndterer bestillingen, og hvis kontaktopplysninger finnes på første side i bestillingen.

1.3 Det presiseres herved at ELKO forplikter seg til å foreta kjøp (dvs. at bestillingen som er oversendt leverandøren, er gyldig) bare hvis leverandøren aksepterer alle vilkårene i bestillingen, herunder disse kjøpsvilkårene.

 

2. LEVERING – AKSEPT AV LEVERANSE

2.1 Den avtalefestede leveringsdatoen skal forstås som den datoen varene skal ha ankommet til og blitt losset på leveringsadressen angitt i bestillingen (eller iht. DPU Incoterm (Incoterms ICC 2020)). Den er et grunnleggende vilkår i bestillingen, og leveringsfristen anses som vesentlig. Den faktiske leveringsdatoen er den datoen som den som tar imot varene, stempler på mottaksseddelen (eller følgeseddelen), som skal være behørig undertegnet av en bemyndiget representant. Levering før tiden kan ikke finne sted uten forutgående skriftlig samtykke fra ELKO.

2.2 Hvis det er fastsatt en akseptprosedyre i de særlige vilkårene i bestillingen, er det på grunnlag av denne prosedyre at ELKO etter initiativ fra leverandøren erklærer at de aksepterer (med eller  uten forbehold) varene, arbeidene og/eller tjenestene som omfattes av bestillingen («leveransen»).

 

3. LEVERINGSTIDER – KONVENSJONALBOT

3.1 Ved forsinket levering eller aksept som ikke kan tilskrives

a) en hendelse som en part (eller en person som handler på partens vegne) ikke har kontroll over, som parten (eller personen) per definisjon ikke kunne ha forutsett, eller som var uunngåelig selv om den kunne ha vært forutsett, herunder naturkatastrofer, epidemier, pandemier, uvær, flom, opptøyer, brann, sabotasje, sivil uro, innblanding fra sivile eller militære myndigheter, krigshandlinger (erklærte eller ikke erklærte), væpnede konflikter eller andre nasjonale eller internasjonale katastrofer eller én eller flere terrorhandlinger eller svikt i energikilder («en force majeure-hendelse»), eller

b) uaktsomhet fra ELKOs side,

er leverandøren skyldig en forsinkelsesbot som skal være på 1 % av bestillingens totalbeløp per kalenderuke forsinkelsen varer, men høyst 5 % av dette beløpet. Partene godtar at boten er et reelt forhandlet forhåndsestimat av ELKOs tap på grunn av forsinket levering eller aksept og anses ikke som en sanksjon. Leverandøren avstår fra retten til å bestride om plikten til å betale boten er gyldig. Over denne maksimumsgrensen forbeholder ELKO seg retten til

a) å kreve erstatning for faktisk tap fra leverandøren, og

b) ensidig å heve bestillingen helt eller delvis på grunn av leverandørens mislighold (uten at det berører retten til å kreve erstatning), idet omfanget av forsinkelsen i dette tilfellet anses som et mislighold fra leverandøren side.

 

4. ENDRINGER

4.1 ELKO kan til enhver tid be om at leveransens volum eller innhold endres under bestillingen, og leverandøren godtar herved dette prinsippet. Alle endringer forhandles mellom ELKO og leverandøren og fastsetter eventuelt ny leverings- eller akseptfrist og tilsvarende tilpasninger av de økonomiske vilkårene i den opprinnelige bestillingen. Hvis partene ikke blir skriftlig enig om vilkårene for denne endringen innen femten ​(15) kalenderdager etter at ELKO anmodet om endringen, har ELKO rett til å gjennomføre disse endringene, forutsatt at ELKO betaler leverandøren et eventuelt pristillegg som ELKO anser som rimelig, og som leverandøren kan bestride.

4.2 Leverandøren anerkjenner at leveransen installeres, leveres eller oppfylles i områder som allerede er eller kan bli påvirket av den aktuelle covid-19-pandemien, og at situasjonen kan stoppe, hindre eller forsinke ELKOs mulighet til å ta imot leveransen eller oppfylle sine forpliktelser etter disse kjøpsvilkårene, uavhengig av om dette skyldes myndighetstiltak eller forebyggende eller avhjelpende tiltak som ELKO bevisst treffer for å unngå at ELKOs ansatte blir utsatt for skadelig kontaminering. Leverandøren anerkjenner derfor at disse forhold skal frita ELKO for forpliktelsene etter disse kjøpsvilkårene og gjøre det mulig for ELKO å heve eller utsette en bestilling uten at det kan regnes som et mislighold som gir grunn til sanksjoner, annen erstatning eller heving.

 

5. OVERGANG AV RISIKO OG EIENDOMSRETT

Selv om det skulle finne sted en kontroll eller akseptprosedyre i leverandørens lokaler, skjer overgang av risiko og eiendomsrett når leveransen leveres. Hvis det er fastsatt en akseptprosedyre, fortsetter leverandøren likevel å bære den iboende risiko ved leveransen til ELKO utsteder en uforbeholden overtakelseserklæring. I alle tilfeller transporteres leveransen for leverandørens risiko.

 

6. MERKING, EMBALLASJE OG DOKUMENTASJON

6.1​ Leverandøren skal overholde EU-forordning (EF) nr. 765/2008, EU-beslutning nr. 768/2008/EF, den harmoniserte standarden EN 50581 og all tilknyttet gjennomføringslovgivning, herunder produsentens plikt til å utstede en samsvarserklæring i form av relevante tekniske dokumenter.

6.2 Leveransen leveres med den emballasje som kreves for at den skal kunne oppbevares korrekt og tilstrekkelig beskyttet mot blant annet uvær, korrosjon, vibrasjoner, ulykker ved lasting eller lossing og påkjenninger under transport og oppbevaring. Emballasjen må oppfylle standardkravene i bransjen og eventuelle spesifikasjoner i bestillingen. Når annet ikke er fastsatt, er ikke emballasjen omfattet av et depositum, men hvis den er det, skjer returen for leverandørens regning. Leveransen leveres sammen med nødvendig dokumentasjon for bruk og vedlikehold.

6.3 Emballasjen må oppfylle kravene i gjeldende EU-regelverk og i gjeldende nasjonal lovgivning. 

6.4 Leverandøren må alltid kunne legge frem for ELKO og eventuelle kontrollører en skriftlig samsvarserklæring for den emballasje som er brukt.

6.5 Leveransen må leveres med nødvendig dokumentasjon for bruk og vedlikehold og annen dokumentasjon som kreves i bestillingen og/eller gjeldende standarder.

 
7. KONTROLL

7.1 Leverandøren er ansvarlig for å kontrollere at leveransen oppfyller ELKOs gjeldende spesifikasjoner, som leverandøren herved bekrefter at han er fullt ut kjent med. Den kontroll ELKO utfører før, under eller etter levering eller aksept, skal aldri frita leverandøren for denne forpliktelsen.

7.2 Leverandøren har alene ansvar for å innhente alle nødvendige tillatelser og sertifiseringer fra vedkommende administrative myndigheter i forbindelse med konstruksjon, produksjon, transport, installasjon, inspeksjon og testing av leveransen.

 

8. FORSENDELSE

Samtidig som leverandøren sender leveransen, skal han per post sende ELKO en kopi av følgebrevet som skal inneholde bestillingens referanser og dato, antallet kolli og en nøyaktig beskrivelse av leveransen som er sendt. Originalen av dette følgebrevet skal ledsage hver forsendelse av kolli, sammen med samsvarssertifikater og kontrollrapporter.

 

9. AVVISNING

ELKO kan informere leverandøren om avvisning av enhver leveranse som ikke er i samsvar med bestillingen. En leveranse som er avvist, skal anses for ikke å være levert eller akseptert, og leverandøren skal ta den tilbake for egen regning innen førtiåtte (48) timer etter at melding om avvisningen er mottatt. Hvis det ikke er tilfelle, skal leveransen sendes tilbake til leverandøren for leverandørens regning og risiko. Blir en leveranse avvist, kan ELKO be leverandøren omlevere leveransen så snart som mulig, og ELKO kan i så fall fra leveringsdatoen angitt i bestillingen kreve den konvensjonalbot som er fastsatt i punkt 3.

 

10. FAKTURERING

10.1 Faktura skal sendes til den faktureringsadresse som er nevnt i bestillingen, og skal inneholde ELKOs referanser og referansene for den aktuelle bestillingen. Hver faktura er knyttet til én enkelt bestilling og skal inneholde en beskrivelse av bestillingen som faktureres, enhetsprisene og de leverte volumene.

10.2 ELKO forbeholder seg retten til å utsette betaling av enhver faktura som ikke er i samsvar med myndighetenes krav og/eller dette punkt. ELKO utsteder en debetnota eller faktura til leverandøren hvis det er avvik i den leverte leveransens volum eller kvalitet eller den fakturerte prisen. Leverandøren skal ha førtifem (45) kalenderdager på seg fra utstedelse av debetnotaen eller fakturaen på å bestride denne. Hvis det ikke er gjort innen denne fristen, skal leverandøren anses å ha godtatt debetnotaen eller fakturaen og må utstede tilsvarende kreditnota eller foreta tilsvarende refusjon innen fem (5) virkedager.

 

11. PRISER OG BETALINGSVILKÅR

11.1 Når annet ikke er angitt i bestillingen, er prisene i bestillingen faste og ikke-reviderbare, og de forstås som inklusive frakt, emballasje, forsikring og levering og eksklusive mva.

11.2 Når annet ikke er angitt i bestillingen, skjer betaling via bankoverføring nitti (90) dager netto fra utgang av leverings- eller akseptmåneden den 10. måneden etter. Betaling av debetnotaer fra ELKO utsettes til ELKO har mottatt tilsvarende kreditnota.

11.3 Avhengig av hva ELKO velger, kan leverandøren betales enten av ELKO eller Boissière Finance, som har fullmakt fra ELKO til å betale dennes leverandører.

11.4 Betalinger som Boissière Finance foretar, kan aldri medføre at Boissière Finance overtar ELKOs rettigheter og forpliktelser overfor leverandøren i henhold til bestillingen. Leverandøren kan dermed ikke fremme krav eller gå til sak mot Boissière Finansiere vedrørende bestillingen, oppfyllelsen eller konsekvensene av den.

 

12.  OVERDRAGELSE

12.1 Leverandøren skal ikke helt eller delvis overdra sine fordringer etter bestillingen uten å ha varslet ELKOs leverandøravdeling skriftlig minst femten (15) dager i forveien. Dette forutgående varselet gjelder også enhver avtale om faktoring.

12.2 Leverandøren skal ikke helt eller delvis overdra sine rettigheter og/eller forpliktelser etter bestillingen uten ELKOs forutgående skriftlige godkjenning.

12.3 Hvis leverandøren har inngått en faktoringsavtale og behørig underrettet ELKO om det, skal alle fakturaer betales til faktoringsselskapet avtalen er inngått med.

 

13. UTSETTING AV EN BESTILLING

Leverandøren kan helt eller delvis sette ut en bestilling bare når det er innhentet forutgående skriftlig godkjenning fra ELKO forbeholder seg retten til  ikke  å  godkjenne  den underleverandør  leverandøren foreslår. Hvis leverandøren helt  eller  delvis  setter  ut  en  bestilling  uten forutgående skriftlig samtykke fra ELKO, kan ELKO heve bestillingen uten at det berører retten til å kreve erstatning.

 

14. FORMER, VERKTØY, TESTRESSURSER

14.1 Former, verktøy eller testressurser («utstyr») som produseres særskilt for å oppfylle bestillingen, blir ELKOs eksklusive eiendom så snart det er fremstilt, og  leverandøren  kan  bare  brukes  det  til  å  oppfylle bestillinger fra ELKO. Hvis utstyret er deponert i leverandørens lokaler, skal det  være påført  en eierskapsplate med ELKOs navn, og det skal umiddelbart sendes tilbake til ELKO i god driftsmessig stand når ELKO ber om det. Leverandøren skal for egen regning utføre vedlikehold og rutinemessig reparasjonsarbeid på utstyret. Leverandøren skal for egen risiko ta vare på utstyret og sørge for at det i tilstrekkelig grad er dekket av leverandørens egne forsikringer.

14.2 Hvis det skjer et tap, skal leverandøren reparere utstyret for egen regning så snart som mulig. Hvis det fastslås at utstyret ikke kan repareres, skal leverandøren betale  ELKO  en  erstatning  tilsvarende rimelig markedsverdi, med et minstebeløp på tjuefem (25) prosent av omleveringsverdien.

 

15. GARANTI

15.1 Leverandøren garanterer at leveransen er fri for mangler i konstruksjon, ytelse, materiale, produksjon eller utførelse i tjuefire (24) måneder fra leverings- eller akseptdatoen, når det er fastsatt en akseptprosedyre. Hvis ELKO eller en kunde oppdager at leveransen har en defekt eller et problem, forplikter leverandøren seg dermed til å rette eller omlevere leveransen, avhengig av hva ELKO velger, i dennes miljø for egen regning (herunder utgifter til reise, demontering og gjenmontering), slik at leveransen er helt i tråd med bestillingen og den tiltenkte bruken.

15.2 Hvis det fremsettes et garantikrav og leverandøren ikke retter defekten innen en frist som vurderes som rimelig på bakgrunn av de påkjenninger ELKO eller egen kunde står overfor, forbeholder ELKO seg retten til å rette den direkte eller via en tredjepart som  opptrer  i stedet  for  leverandøren  og  for leverandørens egen regning og risiko.

15.3 Eventuelle tjenester som blir levert, og/eller elementer som blir omlevert eller rettet etter denne garantien, er omfattet av denne garantien i tjuefire (24) måneder med ovenstående vilkår. Denne garantien omfatter alle deler eller tjenester som ikke behandles som forbruksartikler, med en levetid på mindre enn tjuefire (24) måneder etter hverandre.

15.4 Leverandøren skal levere alle reservedeler i ti (10) år fra leveransen er levert eller akseptert.

 

16. SKADESLØSHOLDELSE

Leverandøren skal holde ELKO skadesløs mot alle forpliktelser (herunder skatteforpliktelser), direkte og indirekte tap, skader, krav, søksmål og sakskostnader (basert på skadesløsholdelse), dommer og kostnader (herunder håndhevingskostnader) og utgifter som ELKO pådrar seg direkte eller indirekte fordi leverandøren misligholder, eller ikke oppdager eller oppfyller forsinket oppfyllelse eller uaktsom oppfyllelse  av leverandørens forpliktelser etter disse kjøpsvilkårene eller bestillingen, forutsatt at dette punktet ikke gjelder for mislighold, manglende oppfyllelse eller oppdagelse, forsinket oppfyllelse  eller  uaktsom oppfyllelse av punkt 23.

 

17. IMMATERIELLE RETTIGHETER

17.1 Leveransen, herunder alle leveranser, funn, oppfinnelser, kunnskap, programvare og åndsverk som er utformet eller utviklet som en del av tjenestene og alle tilknyttede immaterielle rettigheter («resultater») som ELKO har bestilt, blir ELKOs eksklusiv eiendom mot betaling av den avtalte prisen

17.2 Følgelig skal leverandøren

a) overdra til ELKO alle resultater og tilhørende immaterielle/industrielle rettigheter, herunder blant annet

i) retten til å bruke resultatene hvor som helst, for alle formål og for et ubegrenset antall brukere,

ii) retten til å fremstille så mange kopier av resultatene som ELKO anser som nødvendig, på enhver type medium og på enhver måte som er kjent nå eller blir utviklet på et senere tidspunkt,

iii) retten til å vise resultatene, bruke prosessene som er kjent nå eller blir utviklet på et senere tidspunkt og/eller på enhver type medium vederlagsfritt eller mot betaling,

iv) retten til helt eller delvis å tilpasse og/eller endre resultatene direkte eller ved hjelp av en fritt valgt tredjepart, og

v) retten til helt eller delvis direkte eller indirekte å selge og/eller distribuere resultatene vederlagsfritt eller mot betaling i enhver form, på enhver måte og på enhver type medium.

b) på anmodning tilby ELKO kilde- og objektprogrammene/kodene til programvaren som utgjør en del av resultatene og tilknyttet dokumentasjon,

c) ikke søke om å registrere industrielle rettigheter til resultatene, og anerkjenne at ELKO er den eneste med fullmakt til å  iverksette  nødvendige  tiltak  for  å  fastsette  og  beskytte  sine rettigheter til resultatene. Leverandøren forplikter seg dermed til å tilby ELKO den hjelp ELKO kan be om, slik at ELKO kan beskytte, forsvare og bruke resultatene,

d) ikke direkte eller indirekte bruke resultatene til annet enn å oppfylle bestillingen.
 

17.3 De rettigheter som overdras etter dette punkt 17, overdras over hele verden i hele den perioden de immaterielle rettighetene til resultatene er omfattet av rettsvern, og i samsvar med alle gjeldende lover og internasjonale avtaler.

17.4 Leverandøren skal holde ELKO og alle datterselskaper skadesløs mot alle tredjepartssøksmål basert på (påståtte eller fastslåtte) krenkelse og/eller påberopelse av immaterielle rettigheter til leveransen og/eller resultatene som leveres ved at bestillingen oppfylles. Hvis det treffes slikt tiltak mot et selskap i Schneider Electric- konsernet, skal leverandøren holde ELKO, kunder, tillitsmenn, ansatte, agenter og underleverandører skadesløs mot alle forpliktelser (herunder  skatteforpliktelser),  direkte  og  indirekte  tap, skader,  krav, søksmål og sakskostnader (basert på skadesløsholdelse), dommer og kostnader (herunder håndhevingskostnader) og  utgifter som  ELKO,  kunder,  tillitsmenn,  ansatte,  agenter  eller underleverandører pådrar seg direkte eller indirekte i forbindelse med kravet knyttet til immaterielle rettigheter (herunder forsvar og oppgjør av dette kravet).

 

18 KONFIDENSIALITET

18.1 All informasjon, unntatt informasjon som er utelukket etter punkt 18.4, uansett art eller underlag (skriftlig, muntlig, elektronisk eller annet) som utveksles mellom partene, eller som partene kan ha tilgang til i sammenheng med bestillingen, skal av mottakeren («mottakeren») anses som strengt konfidensiell og forbeholdt oppfyllelse av bestillingen, og skal utelukke all annen bruk («konfidensiell informasjon»).

18.2 Mottakeren skal

a) behandle den konfidensielle informasjonen hemmelig, trygt og sikkert og bare utlevere den på en måte og i et omfang som er uttrykkelig tillatt etter disse kjøpsvilkårene eller bestillingen, og

b) bruke den konfidensielle informasjonen bare i den grad det er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene etter disse kjøpsvilkårene eller bestillingen.

18.3 Mottakeren kan utlevere konfidensiell informasjon

a) til tillitsmenn og ansatte, og agenter og underleverandører for ELKO, som trenger tilgang til den konfidensielle informasjonen for å oppfylle sine forpliktelser etter disse kjøpsvilkårene, og

b) i den grad det er nødvendig for å kunne løse en tvist i samsvar med punkt 28.

18.4 Mottakerens forpliktelser etter dette punkt omfatter ikke konfidensiell informasjon hvis mottakeren kan godtgjøre at den

a) har opphørt å være hemmelig uten at det skyldes mislighold fra mottakerens side,

b) allerede var i mottakerens besittelse før den ble utlevert av eller på vegne av den part som utleverer den konfidensielle informasjonen («avsenderen»),

c) er mottatt av en tredjepart som ikke fikk den konfidensielt, og som står fritt til å stille den til rådighet for mottakeren uten begrensning,

d) ble uavhengig utviklet av mottakeren uten at disse kjøpsvilkårene misligholdes, eller

e) var offentlig tilgjengelig på utleveringstidspunktet eller blir offentlig tilgjengelig på et senere tidspunkt uten at det skyldes mislighold fra mottakerens side.

 

18.5 Mottakeren samtykker i at erstatning alene ikke vil være en tilstrekkelig beføyelse hvis mottakeren misligholder dette punktet. Avsenderen kan derfor uten å måtte dokumentere tap blant annet kreve rettslig pålegg og naturaloppfyllelse hvis mottakeren misligholder eller truer med å misligholde dette punktet.

18.6 Med mindre leverandøren har ELKOs uttrykkelige og forutgående samtykke,  forplikter han seg dessuten til ikke å nevne sin forretningsrelasjon med ELKO til tredjeparter, eller helt eller delvis vise frem leveransen som er produsert på grunnlag av tekniske dokumenter eller spesifikasjoner som tilhører ELKO.

 

19. FORSIKRING

19.1 Leverandøren skal på ELKOs anmodning og i alle tilfeller innen ti (10) dager fra aksept av bestillingen oversende alle forsikringsbevis fra forsikringsselskapene som i rimelig omfang dekker den risiko som er knyttet til oppfyllelse av bestillingen, og i alle tilfeller for et minste forsikringsbeløp på fem millioner (5 000 000) euro, og leverandøren skal for egen regning skaffe seg slik rimelig tilleggsforsikring som ELKO anser som nødvendig basert på den risiko som er knyttet til oppfyllelse av bestillingen.

 

20. HEVING

20.1 ELKO kan ensidig og uten videre heve bestillingen i nedenstående tilfeller, uten at dette gir leverandøren rett til erstatning av noe slag:

a) det er sendt et formelt varsel om at leverandøren har misligholdt sine forpliktelser etter bestillingen, men varselet har vært virkningsløst når det har gått femten (15) dager.

b) med umiddelbar virkning ved:

i) tvungen eller frivilling avvikling av leverandøren eller hvis leverandøren ikke kan betale gjelden sin når den forfaller,
ii) en force majeure-hendelse som har virkninger som varer i mer enn seks (6) uker,
iii) en overskridelse av de avtalefestede leveringstidene som gjør at maksimumsbeløpene for bøter nås,
iv) avvisning i samsvar med bestemmelsene i punkt 9, og
v) mislighold av punkt 23 i samsvar med bestemmelsene i punkt 23.

20.2 Når bestillingen er utløpt eller hevet,

a) skal punkter som uttrykkelig eller underforstått fortsetter å ha virkning etter at bestillingen er utløpt eller hevet, fortsette å ha virkning,

b) skal alle andre rettigheter og forpliktelser opphøre med umiddelbar virkning uten at det berører rettigheter, plikter, krav (herunder erstatningskrav på grunn av mislighold) og forpliktelser som er påløpt før utløp eller heving.

 

21. EKSPORTKONTROLL

21.1 Leverandøren bekrefter at han er fullt innforstått med regelverket om eksport- og gjeneksportkontroll i området hvor leveransene eksporteres eller tjenestene ytes, og godtar å innhente alle nødvendige tillatelser for eksport og gjeneksport for sin regning for å sikre ELKO alle fordeler etter den aktuelle bestillingen og disse kjøpsvilkårene. Leverandøren skal videre informere  ELKO  skriftlig  om gjeldende  regelverk  om eksportkontroll og nødvendige tillatelser for leveransene som skal sendes, innen tre (3) virkedager fra bestillingen er mottatt. Leverandøren skal også informere ELKO skriftlig om endringer i regelverket om eksport- og gjeneksportkontroll og/eller krav til tillatelser som kan påvirke ELKOs fordeler etter bestillingen.

Leverandøren forplikter seg til fullt ut å overholde regelverket om eksport- og gjeneksportkontroll når leveransene leveres og tjenestene ytes, og skal holde ELKO skadesløs mot alle forpliktelser, tap, skader og utgifter (herunder rimelige advokathonorarer) som  skyldes  at  leverandøren  ikke  overholder regelverket om eksport- og gjeneksportkontroll.

 

22. MILJØREGELVERK

22.1 Leverandøren skal overholde følgende prinsipper:

a) OECDs retningslinjer for bærekraftig utvikling, som kan leses på følgende nettsted: http://www.oecd.org/dac/sustainable-development-goals.htm.

b) reglene definert i ISO 14001-standarden, og

c) leveransens energiytelse i henhold til ISO 50001.

 

22.2 For å sikre helt trygg bruk av leveransen skal leverandøren

a) overholde alle nasjonale lover og forskrifter på produksjons-, transport- eller leveringsstedet som er angitt i bestillingen, og som gjelder på bestillingstidspunktet, eller som får virkning når eller før leveransen leveres, og EU-regelverket, særlig REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006, RoHS- direktivet 2011/65/EU, fluorgassforordningen (EU) 517/2014 og ozonforordningen (EF) nr. 1005/2009 med vedlegg, senere endringer og gjennomføringslovgivning,

b) sikre at leveransen ikke inneholder farlige stoffer over fastsatte grenseverdier med mindre et gyldig fritak gjelder etter RoHS-direktivet 2011/65/EU,

c) overholde alle forpliktelsene vedrørende stoffer som er begrenset og/eller forbudt i EU, og stoffer som er angitt i REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer,

d) overholde lover og forskrifter om forbud eller begrensning på bruk av visse produkter eller stoffer som gjelder når bestillingen foretas, både i EU og andre land, hvis dette er angitt i bestillingen og/eller spesifikasjonene, eller som kan gjelde frem til leveransen skal leveres.

 

22.3 Innen førtifem (45) dager etter at leverandøren har mottatt  en  liste  over  stoffer  fra  ELKO,  skal leverandøren varsle ELKO om det forekommer slike stoffer i leveransen basert på de faktiske listene over begrensede stoffer.

22.4 På ELKOs anmodning skal leverandøren gi ELKO all dokumentasjon som er påkrevd i den lovfestede dokumentlagringstiden.

22.5 Når det gjelder kassering og behandling av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, kasserte batterier og akkumulatorer og finansiering  av  dette,  forplikter  leverandøren  seg  til  å  informere  ELKO  om forpliktelsene i henhold til EU-regelverket, særlig direktiv 2012/19/EU, 2006/66/EF og 2013/56/EU med gjennomføringslovgivning, og gjeldende lover og forskrifter i leveringslandet på kjøpsdatoen og kjent utvikling på eller før leveringsdatoen.

22.6 Leverandøren forplikter seg til å informere ELKO om konfliktmineralstoffer i sine produkter og opprinnelsesland for disse i samsvar med den amerikanske Dodd-Frank-loven av 2010 og/eller andre lover med samme formål.

22.7 Leverandøren skal holde ELKO skadesløs mot alle forpliktelser (herunder skatteforpliktelser), direkte og indirekte tap, skader, krav, søksmål og sakskostnader (full erstatning), dommer og kostnader (herunder håndhevingskostnader) og utgifter som ELKO pådrar seg direkte eller indirekte av at leverandøren ikke overholder dette punkt 22.

22.8 Hvis leverandøren velger å endre sammensetningen av leveransen, skal han varsle ELKO om dette minst ni (9) måneder før slik endring får virkning.

 

23 BESTIKKELSER, KORRUPSJON OG CYBERSIKKERHET

23.1 Leverandøren anerkjenner at ELKO forplikter seg til å eliminere all risiko for bestikkelser og korrupsjon, misbruk av innflytelse, hvitvasking og skatteunndragelse eller tilrettelegging av dette i sin forretningsvirksomhet. Leverandøren må umiddelbart varsle ELKO om antatte eller kjente brudd på gjeldende lover som forbyr å gi gaver, betalinger eller andre fordeler til personer eller tillitsmenn, ansatte, agenter eller rådgivere for slike personer, herunder blant annet den franske «Sapin II»-loven, den amerikanske loven om utenlandsk korrupt praksis og den britiske loven om bestikkelser, eller som forbyr hvitvasking, skatteunndragelse eller tilrettelegging av dette («korrupsjonslovgivning»). Leverandøren kan varsle om dette via sitt kontaktpunkt eller via varslingssystemet GreenLine: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/104677/index.html.

23.2 Leverandørens ansatte, reelle eiere, aksjonærer eller andre som medvirker til eller tjener på at bestillingen oppfylles, eller har en interesse i leverandøren, skal være

a) offentlig tjenestemann,

b) tillitsmann eller ansatt hos et tilknyttet selskap, eller

c) dømt for, eller leverandøren er på annen måte omfattet av administrativ eller annen sanksjon for straffbart forhold som omfatter svindel, bestikkelser, korrupsjon, misbruk av innflytelse, hvitvasking eller andre straffbare forhold hvor uredelighet er et element. Leverandøren skal straks underrette ELKO hvis slike personer etterforskes for slike straffbare forhold.

23.4 Leverandøren forplikter seg overfor ELKO til at han ikke alene eller sammen med andre direkte eller indirekte skal tilby, betale, gi, love ELKO å betale eller gi eller tillate at det betales eller gis penger, gaver, urettmessige fordeler eller annet av verdi til ELKOs tillitsmenn, ansatte eller autoriserte representanter.

23.5 Leverandøren forplikter seg til å følge ELKOs  retningslinjer for cybersikkerhet og ISO/IEC 27001-standardene og skal la seg revidere av ELKO, ELKOs kunder eller oppnevnt tredjepart for å sikre at disse kravene er oppfylt: https://www.se.com/ww/en/download/ document/Cyber_Security_Guidelines_2017/

23.6 Leverandøren skal overholde ELKOs retningslinjer for etikk og bestikkelser/korrupsjon nevnt i ansvarsprinsippene som finnes på https://www.se.com/ie/en/download/document/principles_of_responsibility, og i retningslinjene for leverandøretikk som finnes på https://www.se.com/ww/en/download/document/Supplier-code-of-conduct/.

23.7 Hvis leverandøren ikke oppfyller  en  forpliktelse  som  er  beskrevet  ovenfor,  kan  ELKO  heve bestillingen uten videre femten (15) kalenderdager etter et formelt varsel som leverandøren ikke retter seg etter.

 

24 PERSONVERN

Hver part skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser etter gjeldende personvernlovgivning og skal ikke oppfylle sine forpliktelser etter disse kjøpsvilkårene slik at den andre parten misligholder sine forpliktelser etter gjeldende personvernlovgivning.

 

25 ENDRINGER I LEVERANSEN

Leverandøren skal informere ELKO skriftlig om en beslutning om å slutte å markedsføre leveransen eller vesentlige endringer i leveransen eller produksjonsprosessen, særlig endringer som påvirker prosessene, herunder vesentlige endringer i underleverandørenes prosesser, innkjøp av kritiske komponenter, leveransens utførelse, plassering av anlegg, forutsatt at disse endringene påvirker eller kan påvirke leveransens tekniske spesifikasjoner, overholdelse av standarder, livssyklus, pålitelighet eller kvalitet. Leverandøren skal informere ELKO skriftlig ni (9) måneder før  sluttdatoen  for  markedsføring  eller den  planlagte  datoen  for gjennomføring av en vesentlig endring. ELKO forbeholder seg retten til å avvise enhver vesentlig endring. Alle vesentlige endringer er helt og holdent leverandørens ansvar. Leverandøren skal refundere ELKO alle utlegg ELKO har hatt i sammenheng med reklassifisering av leveransen og/eller komponenten som den vesentlige endringen berører.

 

26 REVISJON

26.1 ELKO forbeholder seg retten til direkte eller via sin behørig autoriserte representant å inspisere leveransene, herunder i leverandørens eller hovedunderleverandørenes lokaler, forutsatt at ELKO gir rimelig varsel og gjennomfører inspeksjonen i leverandørens/underleverandørenes  ordinære  åpningstid (eller til enhver tid i en nødsituasjon), for

a) å undersøke leverandørens innkjøpsdokumenter,

b) på en eller annen måte å inspisere arbeidene og/eller tjenestene som utgjør leveransene, og som er i ferd med å bli utført,

c) på en eller annen måte å inspisere leveransens kvalitet, produksjon og testdata, og

d) på en eller annen måte å undersøke at leverandøren faktisk oppfyller sine forpliktelser etter disse kjøpsvilkårene.

26.2 Hvis leverandøren ikke oppfyller en forpliktelse som  er  beskrevet  ovenfor,  kan  ELKO  heve bestillingen uten videre femten (15) kalenderdager etter et formelt varsel som leverandøren ikke retter seg etter.

 

27 GENERELT

27.1 Bestillingen utgjør hele avtalen mellom partene og erstatter forutgående avtaler eller ordninger om avtalegjenstanden.

27.2 Disse kjøpsvilkårene skal ikke tolkes som om de begrenser eller utelukker en persons ansvar for svindel eller erklæring fremsatt i ond tro.

27.3 Hvis en rettighet etter bestillingen forsinket eller ikke gjøres gjeldende, innebærer ikke det at denne eller andre rettigheter avstås eller ikke kan gjøres gjeldende på et senere tidspunkt. Hvis en rettighet bare delvis gjøres gjeldende, innebærer ikke det at denne eller andre rettigheter ikke kan gjøres gjeldende fullt ut på et senere tidspunkt. Rettigheter eller mislighold avstås på gyldig måte bare hvis en part undertegner en skriftlig avståelse, og avståelsen gjelder bare for de forhold og formål den ble gitt, og ikke for andre rettigheter eller mislighold. 

27.4 Hvis en kompetent rettsinstans eller myndighet finner at disse kjøpsvilkårene er helt eller delvis ulovlige eller ugyldig, anses den aktuelle delen som utskilt fra disse kjøpsvilkårene. Dette skal ikke påvirke resten av disse kjøpsvilkårene, som skal fortsette å gjelde fullt ut.

27.5 Endringer av disse kjøpsvilkårene skal være gyldige bare hvis de er skriftlige og partene (eller autoriserte representanter) undertegner dem.

27.6 Disse kjøpsvilkårene og tiltak truffet av partene i forbindelse med dem skal ikke skape et partnerskap, samarbeidsforetak eller ansettelsesforhold mellom partene, gi partene fullmakt til å opptre som agent for den andre parten eller binde den andre parten eller utgi seg for å ha rett til det.

27.7 Hver part samtykker i at han er uavhengig leverandør, og inngår disse kjøpsvilkårene som hovedmann og ikke som agent for andre.

27.8 ELKOs kunder, tillitsmenn, ansatte, representanter og underleverandører skal ha rett til å gjøre punkt 16 gjeldende.

27.9 Partene kan endre eller heve bestillingen uten samtykke fra kunder, tillitsmenn, ansatte, representanter eller underleverandører.

27.10 Når annet ikke er fastsatt i punkt 27.8, er det ikke partenes intensjon at andre enn avtalepartene kan gjøre disse kjøpsvilkårene gjeldende.

27.11 ELKOs rettigheter etter disse kjøpsvilkårene kommer i tillegg til alle lovfestede rettigheter og skal ikke utelukke dem.

27.12 Alle meldinger om gis i forbindelse med disse kjøpsvilkårene, skal være skriftlige og

a) sendes per ferdigfrankert, rekommandert post til den aktuelle partens forretningsadresse, eller

b) leveres til eller etterlates på (men i hvert tilfelle ikke per post) den aktuelle partens forretningsadresse.

27.13 Alle meldinger som gis i samsvar med punkt 27.12, skal anses som levert

a) hvis de gis som fastsatt i punkt 27.12(a), klokken 9.00 den andre virkedagen etter at de er postlagt, og

b) hvis de gis som fastsatt i punkt 27.12(b), når de leveres til eller etterlates på den aktuelle partens adresse.

27.14 Meldinger anses som gitt hvis det kan godtgjøres at punkt 27.12 er overholdt.

 

28 GJELDENDE LOVGIVNING

28.1 Bestillingen  mellom  ELKO  og  leverandøren  reguleres   av   lovgivningen   i   Norge.   Norske lovkonfliktregler og Wien-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp fra 1980 kommer ikke til anvendelse.

28.2 Hvis en tvist i forbindelse med denne bestillingen ikke kan løses utenfor rettsapparatet, skal Oslo Tingrett ha enekompetanse, også ved summarisk saksbehandling, involvering av tredjeparter eller flere saksøkte.