1. GENERELT

1.1. Disse alminnelige salgsvilkårene («salgsvilkårene») skal regulere alle tilbud fra ELKO AS («selgeren» eller «parten») og alle salgsavtaler mellom selgeren og en kjøper («kjøperen» eller «parten») om levering av produkter, programvare og/eller tjenester i Norge («avtalen»). Selgerens eventuelle salg forutsetter at kjøperen uttrykkelig aksepterer alle nedenstående vilkår, og at kjøperens alminnelige kjøpsvilkår frafalles. Aksept anses gitt i enhver bestilling til selgeren.

1.2. Bare disse salgsvilkårene skal gjelde. Avvikende, motstridende eller supplerende alminnelige vilkår fra kjøperen skal bare bli en del av avtalen hvis selgeren uttrykkelig har godtatt at de er gyldige. Dette samtykkekravet skal gjelde i alle tilfeller, dvs. når selgeren leverer uten forbehold til kjøperen selv om selgeren kjenner kjøperens alminnelige vilkår.

1.3. Kjøperen erklærer herved overfor selgeren at han er bedriftskunde og ikke forbruker i forbindelse med selgerens salg i henhold til lov om forbrukerkjøp av 21.06.2002.

2. DEFINISJONER

2.1. «Korrupsjonslovgivning»: gjeldende lover som forbyr å gi gaver, betalinger eller andre fordeler til personer eller tillitsmenn, ansatte, agenter eller rådgivere for slike personer, herunder blant annet den franske «Sapin II»- loven, den amerikanske loven om utenlandsk korrupt praksis og den britiske loven om bestikkelser, eller som forbyr hvitvasking, skatteunndragelse eller tilrettelegging av dette.

2.2. «Konfidensiell informasjon»: all informasjon i enhver form som partene tilbyr hverandre i løpet av avtalen, og som enten (i) er merket som konfidensiell, (ii) er slik at en rimelig person ville behandle den som konfidensiell i tilsvarende tilfeller. Konfidensiell informasjon omfatter ikke arbeidsprodukter som er et resultat av tjenestene som utføres etter denne avtalen, og informasjon som (a) allerede er kjent for den andre parten når den utleveres, (b) er uavhengig utviklet uten at den andre partens konfidensielle informasjon er brukt, (c) er mottatt fra en tredjepart som ikke er omfattet av taushetsplikt overfor informasjonseieren, eller (d) er blitt offentlig tilgjengelig uten at det skyldes mottakeren.

2.3. Immaterielle rettigheter: patenter, bruksmønstre, rettigheter til oppfinnelser, opphavsrett og nærliggende og tilknyttede rettigheter, varemerker og servicemerker, forretningsnavn og domenenavn, rettigheter til presentasjon og innpakning, goodwill og rett til å saksøke for plagiat eller urettferdig konkurranse, rettigheter til design, databaserettigheter, rettigheter til å bruke, og ivareta fortroligheten av, fortrolig informasjon (herunder kunnskap og forretningshemmeligheter), og alle andre immaterielle rettigheter, i hvert tilfelle enten de er registrert eller uregistrert, og herunder alle søknader og rettigheter til å søke om og få innvilget, fornyelser eller forlengelser av, og rettigheter til å kreve fortrinnsrett fra, slike rettigheter og alle lignende eller tilsvarende rettigheter eller former for vern som varer ved eller vil vare ved nå eller i fremtiden et sted i verden.

2.4. «Produkter»: maskinvare, programvare, leveranser, tilbehør og andre råvarer som selgeren stiller til rådighet etter avtalen.

2.5. «Tjenester»: testing, vurdering, daglige eller spesifikke tidsbegrensede ingeniørtjenester, installasjon, idriftsetting, oppstart, konfigurasjon, reparasjon og vedlikehold, og utvikling av applikasjoner, tilpasning, implementering, opplæring og andre tjenester avtalt mellom partene i bestillinger etter avtalen som selgeren skal utføre i forbindelse med salg av produktene etter avtalen, eller annet selgeren kan ha avtalt å utføre.

2.6. «Programvare»: digitale produkter og digitalt innhold, dataprogramvare, applikasjoner og fastvare i alle former, men unntatt kildekode, som i disse salgsvilkårene er definert som et uttrykk for dataprogramvare, applikasjoner og fastvare i lesbart menneskespråk som er nødvendig for å forstå, vedlikeholde, endre, korrigere eller forbedre dem.

2.7. «Tredjepartsprodukter»: produkter og programvare fra tredjepartsleverandør. Hvis selgeren leverer tredjepartsprodukter etter avtalen uten at annet er angitt, er leveringen bare «gjennomgående» og omfattet av tredjepartsleverandørens vilkår, herunder blant annet garantier, lisenser, godtgjørelser, ansvarsbegrensning, priser og endringer. Tredjepartsprodukter angis med forbehold om prisendringer fastsatt av tredjepartsleverandører mellom bestillingsdatoen som omfatter disse tredjepartsproduktene, og datoen på selgerens faktura knyttet til tredjepartsproduktet.

Internal

3. TILBUDETS FORMÅL OG OMFANG

3.1. Med mindre selgeren utferdiger et bestemt tilbud til kjøperen, gjelder prisene på selgerens gjeldende prislister da bestillingen ble gjort.

3.2. Når selgeren har utferdiget et tilbud, gjelder prisene og vilkårene for dette tilbudet utelukkende produktene, tjenestene og programvaren som er angitt i tilbudet, og de skal være gyldige i én (1) måned fra tilbudsdatoen når annet ikke er uttrykkelig angitt i tilbudet.

4. ENDRINGER

Adr.: Sandstuveien 68, 0680 Oslo Post Pb. 6598 Etterstad, 0607 Oslo, Norway

Internal

4.1. Hver part kan be om endringer som påvirker omfanget, varigheten, leveringsplanen eller prisen på en bestilling, herunder endringer i produktene, programvaren eller tjenestene som skal leveres eller lisensieres. Hvis en part ber om en slik endring, skal partene i god tro forhandle en rimelig og rettferdig justering av bestillingen, herunder om nødvendig en pris- og planjustering og endringer i betalingsplanen og milepæler, hvis det er relevant. Hvis selgeren blir forsinket med disse milepælene som følge av disse forhandlingene, kan selgeren sende en midlertidig faktura for den prosentandelen av milepælen som er fullført. Fakturaen skal betales i samsvar med punkt 7. Partene skal ikke være bundet av endringer som den andre parten anmoder om før begge parter skriftlig har godtatt en endring av bestillingen i form av en endringsordre er skriftlig. Endringer skal prises på grunnlag av selgerens priser på det aktuelle tidspunktet.

4.2. Selgeren forbeholder seg retten til å endre produktene når som helst, herunder spesifikasjoner, kataloger og brosjyrer.

5. LEVERING

5.1. Når annet ikke er angitt i selgerens tilbud eller andre særlige avtaler, anses levering som utført straks produktene er stilt til rådighet ved selgerens anlegg/lager (gjeldende FCA, ICC Incoterm på bestillingsdatoen).

5.2. Hvis kjøperen ikke overtar produktene på den planlagte leveringsdatoen eller henter produktene når det gis varsel, kan selgeren uten videre heve salget uten skriftlig varsel og uten at det berører selgerens rett til å kreve erstatning. Hvis selgeren ikke gjør denne rettigheten gjeldende, skal kjøperen betale for produkthåndtering og - lagring til kjøperen overtar dem.

5.3. Hvis kjøperen ikke informerer selgeren om vesentlige avvik i produktene innen en rimelig periode etter levering på høyst tretti (30) kalenderdager eller bruker produktene, programvaren eller tjenestene i et produksjonsmiljø eller til regelmessig virksomhet, skal produktene, programvaren eller tjenestene anses som akseptert, uten at det berører garantibestemmelsene etter denne avtalen.

5.4. Med mindre det er fastsatt andre akseptkriterier i en bestilling for kjøperens regning, skal selgerens standard testprosedyrer, herunder aksepttest på fabrikken og eventuelt på stedet gjelde for produkter, programvare og tjenester som er levert. Hvis kjøperens representant ikke kan overvære disse testene etter å ha fått rimelig varsel, skal kjøperen anses å ha gitt avkall på retten til å overvære testene. I det omfang kjøperen har godkjent eller kan anses å ha godkjent produkter, programvare eller tjenester i henhold til avtalen eller gjeldende bestilling i enhver fase av selgerens oppfyllelse, kan selgeren bruke godkjenningen i alle etterfølgende faser av oppfyllelsen.

6. FORSINKET LEVERING

6.1. Leveringsperioder er veiledende med mindre selgeren uttrykkelig godtar absolutte frister.

6.2. Leveringsperiodene løper fra det av følgende som inntreffer sist:

(i) selgerens ubetingede aksept av bestillingen,

(ii) selgerens mottak av informasjon som kjøperen skal gi når oppfyllelse av bestillingen avhenger av denne informasjonen, eller (iii) mottak av den avtalte forskuddsbetalingen.

6.3. Når en særlig periode ikke er angitt i avtalen og avtalens suspensive betingelser ikke er oppfylt innen seks (6) måneder fra den er inngått, skal avtalen være ugyldig, og selgeren og kjøperen avstår herved fra å kreve erstatning i den forbindelse.

Internal

6.4. Når en levering er forsinket, en absolutt frist er godkjent og annet ikke er angitt, skal selgeren betale konvensjonalbot på null komma fem (0,5) prosent av prisen på produktene som leveringen er forsinket med for hver full uke med forsinkelse etter én ukes karenstid. Det fastsettes herved at denne boten aldri skal være høyere enn fem (5) prosent av denne prisen. Kjøperen kan ikke regne konvensjonalbøter selgeren skylder, mot beløp kjøperen skylder, uten selgerens forutgående skriftlige samtykke. Konvensjonalboten er kjøperens eneste beføyelse for forsinkelser, og selgeren skal betale den hvis selgeren alene har skyld i forsinkelsen.

6.5. Hvis kjøperen forsinker eller hindrer selgerens oppfyllelse, kan selgeren få forlenget frist og få dekket påløpte tilleggskostnader som skyldes forsinkelsen eller hindringen, herunder ekstra kostnader til lagring, demobilisering/remobilisering, reise og transport.

6.6. Kjøperen anerkjenner at produktene helt eller delvis produseres i, eller på annen måte hentes fra, eller installeres i områder som allerede er eller kan bli påvirket av den aktuelle covid-19-pandemien, og at situasjonen kan stoppe, hindre eller forsinke selgerens (eller underleverandørenes) mulighet til å produsere, levere, installere eller vedlikeholde produktene, uavhengig av om dette skyldes myndighetstiltak eller forebyggende eller avhjelpende tiltak som selgeren (eller underleverandørene) bevisst treffer for å unngå at selgerens (eller underleverandørenes) ansatte blir utsatt for skadelig kontaminering. Kjøperen anerkjenner derfor at disse forhold skal anses som rimelig forsinkelsesgrunn hvor selgeren ikke ilegges avtalefestede sanksjoner, herunder blant annet sanksjoner for forsinkelse, konvensjonalbot eller annen erstatning eller heving på grunn av mislighold.

7. PRISER – BETALING – SKATTER OG AVGIFTER

7.1. Prisene oppgis ekskl. skatter og avgifter, uavhengig av om betalingen utføres i Norge eller i landet hvor produktene skal leveres.

7.2. Kjøperen skal betale (ved å legge til prisene eller justere listeprisen for produktene, avhengig av hva som er relevant) alle handelssatser (eller endringer i handelssatsene) som fastsettes etter datoen denne avtalen ble inngått for produkter som leveres i henhold til denne avtalen, som er en skatt, en avgift eller et gebyr på import eller eksport inn i eller ut av EU eller EØS og Sveits, eller land som EU har en frihandelsavtale med. Dette skal gjelde alle produkter, råvarer eller komponenter som selgeren bruker til å fremstille produktene eller andre varer som produktene skal integreres i, eller som produktene skal utnyttes kommersielt sammen med. Adr.: Sandstuveien 68, 0680 Oslo Post Pb. 6598 Etterstad, 0607 Oslo, Norway

Internal

7.3. Hvis kjøperen er lovpålagt å holde tilbake skatt av beløp som er betalt eller skal betales til selgeren etter avtalen, skal (i) beløpet som er betalt eller skal betales, økes så mye som nødvendig for å sikre at selgeren mottar et netto beløp lik beløpet han ville ha mottatt hvis ingen skatter eller avgifter var blitt holdt tilbake, og (ii) kjøperen skal dokumentere slik lovpålagt tilbakeholdelse for selgeren.

7.4. Selgeren har rett til å revidere de avtalefestede prisene på følgende måte:

(a) med én (1) ukes skriftlig varsel til kjøperen ved (i) svingninger i gjeldende valutakurser på avtaledatoen,

(ii) økte råvare-, transport-, energi- eller arbeidskostnader,

(iii) endringer i lovgivningen eller tekniske standarder,

(iv) endringer i forbindelse med at Storbritannia (eller en del av Storbritannia) trer ut av EU, enten endringen forekommer før, under eller etter den dato Storbritannia trer ut av EU, eller datoen en overgangsperiode utløper, hvis det er avtalt slik overgangsperiode, eller

(v) andre hendelser utenfor selgerens rimelige kontroll som påvirker selgerens mulighet til å oppfylle avtalen eller kostnaden ved oppfyllelse av avtalen, eller

(b) med to (2) måneders skriftlig varsel til kjøperen i alle andre tilfeller.

7.5. De nye prisene fastsatt i punkt 7.4 skal gjelde når nevnte varselperiode utløper, eller på den angitte datoen, hvis en senere dato er angitt i dette varselet.

7.6. Når annet ikke er angitt i avtalen, kan selgeren utstede en faktura senest på datoen for levering eller aksept av produktene og/eller tjenestene (avhengig av hva som kommer senere). Kjøperen skal betale disse fakturaene innen tretti (30) dager fra fakturadatoen, og betaling skal foretas i Norge vederlagsfritt for selgeren. En minste bestillingsverdi på NOK 1500 skal gjelde for alle salg. Selgeren kan utstede fakturaer per vanlig post eller elektronisk i PDF- eller XML-format. Selgeren kan fastsette en EDI-betalingsprosess. Hvis kjøperen kommer med et ikke-standardisert krav, skal han dekke alle nødvendige utviklingskostnader. Et slikt ikke-standardisert krav skal ikke frita kjøperen for betalingsforpliktelsene fastsatt i disse salgsvilkårene.

7.7. Hvis en betaling er forsinket,

(a) skal kjøperen betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven (lov av 17. desember 1976 nr. 100) per forsinket måned på utestående beløp, som i alle tilfeller ikke kan være mindre enn tre (3) ganger den lovfestede rentesatsen, og

(b) kjøperen skal betale en fast gjeldsinnkrevingsavgift på trettifem 35 NOK for hver faktura i samsvar med gjeldende bindende lovkrav.

Hvis selgerens faktisk påløpte gjeldsinnkrevingskostnader derimot er høyere enn beløpet nevnt i dette punkt 7.7, forbeholder selgeren seg retten til å kreve ytterligere godtgjørelse fra kjøperen.

7.8. Hvis et avdrag ikke blir betalt på forfallsdatoen, forfaller uten videre alle beløp misligholdende kjøper skylder. Dessuten forbeholder selgeren seg retten til å stanse oppfyllelsen av egne forpliktelser til kjøperen fullt ut har betalt alle utestående beløp.

7.9. Hvis den forsinkede betalingen overskrider tretti (30) dager, skal kjøperen regnes for å misligholde avtalen. Selgeren kan, uten at det berører andre beføyelser, heve avtalen av grunner som kan tilskrives kjøperen og for kjøperens regning hvis selgeren gir skriftlig varsel om slikt mislighold til kjøperen og kjøperen ikke avhjelper misligholdet innen åtte (8) dager fra slikt skriftlig varsel.

7.10. Foregående bestemmelser skal gjelde uten at det berører selgerens rett til å kreve erstatning.

8. EIENDOMSFORBEHOLD OG RISIKOOVERGANG

8.1. Når annet ikke er angitt i en bestilling, beholder selgeren eiendomsrett til produktene til kjøperen har betalt fullt ut for produktene. Eiendomsrett til programvare skal til enhver tid forbli hos selgeren.

8.2. Hvis produktene er blitt behandlet eller integrert i andre varer, skal selgeren ha en panterett på de behandlede produktene eller varene som produktene er integrert i til full betaling er mottatt. Kjøperen forplikter seg til å nevne dette eiendomsforbeholdet til tredjeparter som kjøperen kan selge produktene til, enten som de er eller integrert i andre varer.

8.3. Hvis produkter leveres tilbake i henhold til dette punkt 8, skal forskuddsbetalinger selgeren har mottatt, tilhøre selgeren, uten at det berører selgeren rett til å kreve erstatning.

8.4. Selgerens rettigheter etter dette punkt 8 skal fortsette å gjelde etter at avtalen er utløpt eller hevet uansett grunn.

8.5. Kjøperen overtar ved levering all risiko knyttet til besittelse, oppbevaring og/eller bruk av produktene ifølge gjeldende Incoterm og skal fra dette tidspunkt være ansvarlig for skader forårsaket av produktene.

9. MERKING OG EMBALLASJE

9.1. Selgeren garanterer at EU-forordning (EF) nr. 765/2008, EU-beslutning nr. 768/2008/EF og den harmoniserte standarden EN 50581 er overholdt ved alle salg av selgerens produkter, herunder produsentens forpliktelse til å stille til rådighet en samsvarserklæring. Samsvar godtgjøres overfor kjøperen på anmodning i form av tekniske dokumenter.

9.2. Selgeren garanterer at de grunnleggende lovkravene i Norge, EU-regelverket og standarder som gjelder for produktene, er oppfylt.

9.3. Prisene i tilbudet omfatter vanlig emballasje i samsvar med selgerens standardpraksis. Hvis kjøperen ønsker å bruke en annen type emballasje enn emballasjen selgeren normalt bruker, skal det faktureres en ekstra emballasjeavgift. Selgeren tar aldri tilbake emballasje.

10. FRAKT – TOLL – EKSPORTKONTROLL

10.1. Med mindre selgeren uttrykkelig har godtatt annet, selges produktene FCA (se punkt 5). Kjøperen er derfor ansvarlig for transport og forsikring av produktene. Adr.: Sandstuveien 68, 0680 Oslo Post Pb. 6598 Etterstad, 0607 Oslo, Norway

Internal

10.2. Selgerens leveranser etter avtalen kan inneholde komponenter og/eller teknologier fra USA , EU og/eller andre nasjoner. Kjøperen godtar at leveransen, overdragelsen og/eller bruken av produktene, programvaren, informasjonen, andre leveranser og/eller de integrerte teknologiene (heretter kalt «leveransene») etter kontrakten fullt ut skal overholde relaterte gjeldende amerikanske, europeiske og andre nasjonale og internasjonale regler om eksportkontroll.

10.3. Med mindre gjeldende eksportløyver er innhentet fra vedkommende myndighet og selgeren har godkjent det, skal ikke produktene (i) eksporteres og/eller gjeneksporteres til steder og parter (kan inkludere blant annet personer, grupper og/eller rettssubjekter) begrenset av gjeldende regelverk om eksportkontroll, eller (ii) brukes til formålene og områdene begrenset av gjeldende regelverk om eksportkontroll. Kjøperen samtykker også i at leveransene verken direkte eller indirekte brukes i rakettsystemer eller ubemannede luftfartøyer, eller at de ikke brukes i leveringssystemer for kjernefysiske våpen, og at de ikke brukes til utførelse, utvikling, produksjon eller bruk til våpen som blant annet kan omfatte kjemiske, biologiske eller kjernefysiske våpen.

10.4. Hvis nødvendige eller anbefalte lisenser, tillatelser eller godkjenninger ikke kan innhentes, enten fordi offentlige myndigheter utviser passivitet eller av andre årsaker, eller hvis autorisering eller godkjenning av slike lisenser avslås eller tilbakekalles, eller hvis gjeldende regelverk for eksportkontroll fører til at selgeren ikke kan levere bestillingen, eller hvis selgeren kan bli utsatt for risiko etter gjeldende regelverk for eksportkontroll hvis leveransen gjennomføres, skal selgeren fritas for alle forpliktelser som fremgår av bestillingen eller denne avtalen.

10.5. Selgeren fraskriver seg alt ansvar for sene leveranser og andre konsekvenser av at disse bestemmelsene gjennomføres og endres.

10.6. «Programvare» er en «kommersiell artikkel», slik termene er definert i henhold til 48 CFR 2.101 (oktober 1995), bestående av «kommersiell programvare» og «dokumentasjon for kommersiell programvare», slik termene er anvendt i 48 CFR 12.212 (september 1995), og tilbys til amerikanske myndigheter bare som kommersiell artikkel. Etter 48 CFR 12.212 og 48 CFR 227-7202-1–227.7202-4 (juni 1995) erverver alle sluttbrukere hos amerikanske myndigheter programvaren bare med de rettighetene som angis her.

10.7. Hver part skal undertegne og gi den andre parten dokumenter som kan være nødvendige for å dokumentere samsvar.

10.8. Partene kan utveksle dokumentasjon via internett med mindre kjøperen uttrykkelig anmoder om annet. Partene kontrollerer ikke hvor effektiv, pålitelig, tilgjengelig eller sikker internett er. Selgeren skal ikke være ansvarlig for tap, skader, utgifter eller uleilighet som skyldes tap, forsinkelse, avskjæring, korrupsjon eller endring av kommunikasjon over internett av grunner selgeren ikke har rimelig kontroll over.

11. MILJØREGELVERK

11.1. Fjerning og kassering av produktavfall. Den part som sitter på avfallet, skal fjerne og kassere det eller få det fjernet og kassert. For profesjonelt elektrisk og elektronisk utstyr omfattet av EU-direktiv 2012/19/EU av 13. august 2012 og EU-direktiv 2006/66/EF av 6. september 2006 og påfølgende gjennomføringsforordning overføres det organisatoriske og økonomiske ansvar for fjerning og behandling av avfall fra dette elektriske og elektroniske utstyret til den direkte kjøperen som godtar dette. Den direkte kjøperen forplikter seg på den ene side til å påta seg ansvar for innsamling og fjerning av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr omfattet av salget og på den annen side for behandling og resirkulering av avfallet. Hvis kjøperen ikke oppfyller disse forpliktelsene, kan det blant andre sanksjoner føre til at de strafferettslige sanksjonene fastsatt av hver EU-medlemsstat får anvendelse.

11.2. Bestemmelser om kjemiske stoffer etter REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006. For produkter som leveres etter publikasjon av kandidatlisten over stoffer for tillatelse som definert i REACH-forordning nr. 1907/2006 og dens forskjellige oppdateringer, og i samsvar med artikkel 33 nr. 1 i nevnte forordning, informerer selgeren herved kjøperen om forekomst av kandidatstoffer i en mengde på mer enn null komma én (0,1) vektprosent sammenlignet med totalvekten via følgende nettsted: www.schneider-electric.com, slik at nevnte produkter blir brukt på en sikker måte. (a) Selgeren erklærer at stoffene brukt alene eller i preparater eller produkter selgeren har integrert for den aktuelle produksjonen, ble brukt i samsvar med bestemmelsene om registrering, tillatelse og begrensning i nevnte forordning. Selgeren skal informere kjøperen via samme nettsted om endringer i sammensetningen av de aktuelle produktene eller elementene som selgeren oppdager.

12. KJØPERENS FORPLIKTELSER

12.1. Kjøperen er eneansvarlig for gjennomføring og opprettholdelse av et omfattende sikkerhetsprogram («sikkerhetsprogram») som inneholder rimelige og relevante sikkerhets- og vernetiltak for å beskytte datanettverk, systemer, maskiner og data (sammen «systemer»), herunder de systemene som det kjører produktene på, eller som det bruker sammen med tjenestene, mot cybertrusler. «Cybertrussel» er enhver omstendighet eller hendelse som potensielt negativt påvirker, skader eller forstyrrer kjøperens systemer, eller som kan føre til uautorisert tilgang, ervervelse, tap, feilbruk, destruksjon, offentliggjøring og/eller endring av kjøperens systemer, herunder data som skadeprogramvare, hacking eller lignende angrep.

12.2. Uten å begrense det foregående skal kjøperen minst:

(a) ha kvalifisert og erfarent personell med relevant ekspertise i cybersikkerhet, vedlikeholde kjøperens sikkerhetsprogram og få de ansatte til regelmessig å kontrollere cyberetterretningsstrømmer og sikkerhetsråd for kjøperens systemer eller kjøperens bransje,

(b) snarest oppdatere eller korrigere sine systemer eller iverksette andre egnede tiltak basert på rapporterte cybertrusler og i samsvar med sikkerhetsvarsler eller -meldinger, enten de offentliggjøres på selgerens nettside for sikkerhetsvarsling på https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/security-notifications.jsp eller på annen måte leveres til kjøperen, Adr.: Sandstuveien 68, 0680 Oslo Post Pb. 6598 Etterstad, 0607 Oslo, Norway

Internal

(c) regelmessig kontrollere systemene sine for mulige cybertrusler,

(d) regelmessig utføre sårbarhetsskanning, gjennomtrengningstesting, inntrengningsskanning og annen cybersikkerhetstesting på sine systemer, og

(e) følge anbefalingene for selgers anbefalte beste praksis for cybersikkerhet på https://www.se.com/us/en/download/document/7EN52-0390/, som selgeren til enhver tid kan oppdatere, og gjeldende bransjestandarder på det aktuelle tidspunktet.

12.3. Selgeren kan til enhver tid komme med oppdateringer og korrigeringer til sine produkter, sin programvare og sine tjenester. Kjøperen skal snarest installere oppdateringer og korrigeringer for produktene, programvaren eller tjenestene så snart de er tilgjengelige i samsvar med selgerens installasjonsanvisning, og bruke den nyeste versjonen av produktene eller programvaren når det er relevant. En «oppdatering» er et program som inneholder en korrigering av feil i et produkt, en programvare eller en tjeneste og/eller mindre forbedringer for et produkt, en programvare eller en tjeneste, men inneholder ikke vesentlige nye funksjoner. En «korrigering» er en oppdatering som utbedrer en sårbarhet i et produkt, en programvare eller en tjeneste. Kjøperen forstår at hvis oppdateringer eller korrigeringer for produktene, programvaren eller tjenestene ikke installeres raskt og korrekt, kan det føre til at produktene, programvaren eller tjenestene eller kjøperens systemer blir sårbare for visse cybertrusler eller føre til svekket funksjonalitet, og selgeren skal ikke være ansvarlig for tap eller skader som kan oppstå.

12.4. Hvis kjøperen identifiserer eller på annen måte blir oppmerksom på sårbarheter eller andre cybertrusler i forbindelse med produktene, programvaren eller tjenestene som selgeren ikke har utgitt en korrigering for, skal kjøperen snarest informere selgeren om slik sårbarhet eller andre cybertrusler via selgerens side for sårbarhetsrapportering (https://www.se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/report-a- vulnerability.jsp#Customers) og videre tilby selgeren rimelig nødvendig informasjon om slik sårbarhet (sammen «tilbakemelding»). Selgeren skal ha en ikke-eksklusiv, evigvarende og ugjenkallelig rett til å bruke, vise, fremstille, endre og distribuere tilbakemeldingen (herunder konfidensiell informasjon eller immaterielle rettigheter) helt eller delvis, herunder analysere og avhjelpe sårbarheten, utvikle korrigeringer eller oppdateringer for kundene, og for øvrig endre produktene, programmene eller tjenestene på en eller annen måte uten begrensninger, og uten plikt til å godtgjøre kjøperen, men forutsatt at selgeren ikke offentliggjør kjøperens navn i forbindelse med slik bruk eller tilbakemelding (med mindre kjøperen samtykker til det). Ved å gi tilbakemelding garanterer kjøperen overfor selgeren at kjøperen har alle nødvendige rettigheter til slik tilbakemelding og all informasjon den inneholder, herunder til å tildele rettighetene til selgeren beskrevet her, og at slik tilbakemelding ikke krenker beskyttede eller andre tredjepartsrettigheter eller inneholder ulovlig informasjon.

12.5. Når annet ikke er spesifikt angitt i bestillingen, skal ikke selgerens personell utføre tjenester på utstyr som brukes på kjøperens arbeidssted.

12.6. Hvis selgeren skal utføre tjenester på kjøperens arbeidssted, skal kjøperen innhente alle gjeldende tillatelser, visum eller andre nødvendige offentlige godkjenninger. Kjøperen skal sørge for sikre arbeidsforhold på sitt område og ivareta sikkerheten for selgerens personell.

12.7. Selgeren sikrer at ansatte, underleverandører og agenter følger kjøperens HMS-regler mens de er på arbeidsstedet, i den grad disse reglene er stilt til rådighet for selgeren.

12.8. Kjøperens forpliktelser skal angis i den aktuelle bestillingen. Kjøperen godtar å samarbeide med selgeren om å oppfylle prosjektet beskrevet i bestillingen, herunder blant annet gi selgeren rimelige lokaler, rettidig tilgang til data, informasjon og ansatte fra kjøperen og et trygt arbeidsmiljø. Kjøperen anerkjenner at selgerens oppfyllelse er avhengig av rettidig og effektiv oppfyllelse av kjøperens ansvar etter denne avtalen og kjøperens rettidige beslutninger og godkjenninger når det er nødvendig.

12.9. Kjøperen godtar at selgeren under oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til disse salgsvilkårene kan være avhengig av eller bruke data, materiale og annen informasjon fra kjøperen uten uavhengig undersøkelse eller kontroll av dette, og at selgeren skal ha rett til å basere seg på at slik informasjon er nøyaktig og fullstendig ved oppfyllelse av sine forpliktelser.

13. BESTIKKELSER OG KORRUPSJON

13.1. Kjøperen anerkjenner at selgeren forplikter seg til å eliminere all risiko for bestikkelser og korrupsjon, misbruk av innflytelse, hvitvasking og skatteunndragelse eller tilrettelegging av dette i sin forretningsvirksomhet og kjøperen skal overholde selgerens Trust Charter se https://www.se.com/ww/en/about- us/sustainability/responsibility-ethics/. Kjøperen må umiddelbart informere selgeren om antatte eller kjente brudd på korrupsjonslovgivningen. Kjøperen kan varsle om dette via sitt kontaktpunkt eller via varslingssystemet TrustLine: https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/responsibility- ethics/trustline/ Adr.: Sandstuveien 68, 0680 Oslo Post Pb. 6598 Etterstad, 0607 Oslo, Norway

Internal

13.2. Kjøperens ansatte, reelle eiere, aksjonærer eller andre som medvirker til eller tjener på at avtalen oppfylles, eller har en interesse i kjøperen, skal være (a) er offentlig tjenestemann, (b) er tillitsmann eller ansatt hos selgeren eller et tilknyttet selskap, eller (c) dømt for, eller på annen måte omfattet av administrativ eller annen sanksjon for straffbart forhold som omfatter svindel, bestikkelser, korrupsjon, misbruk av innflytelse, hvitvasking eller andre straffbare forhold hvor uredelighet er et element. Kjøperen skal straks underrette selgeren hvis slike personer etterforskes for slike straffbare forhold.

13.3. Kjøperen forplikter seg overfor selgeren til at han ikke alene eller sammen med andre direkte eller indirekte skal tilby, betale, gi, love å betale eller gi eller tillate at det betales eller gis penger, gaver, urettmessige fordeler eller annet av verdi til selgerens tillitsmenn, ansatte eller autoriserte representanter.

14. IMMATERIELLE RETTIGHETER OG PROGRAMVARELISENS

14.1. Selgeren kan benytte beskyttet åndsverk, allerede eksisterende eller annet, herunder blant annet programvare, datamaskinprogramvare, metoder, maler, flytdiagrammer, arkitektoniske utførelser, verktøy, spesifikasjoner, tegninger, skisser, modeller, prøver, registre og dokumentasjon samt immaterielle rettigheter og bearbeidinger av dette som er blitt hentet, utviklet eller kjøpt av selgeren eller til et overordnet eller tilknyttet selskap av selgeren (alle foregående, sammen, «selgerens informasjon»). Selgeren skal til enhver tid beholde eiendomsrett til informasjonen sin.

14.2. Selgeren eller gjeldende tredjepartseier skal til enhver tid beholde eiendomsrett til sin programvare, fastvare og tredjepartsprogramvare, uansett hvilke medier originalen eller kopien kan være tatt opp eller fiksert på. Uten at det berører lisensene som uttrykkelig gis etter denne avtalen og en bestilling, overdras det ingen rettighet til programvaren, fastvaren, selgerens informasjon, kopier av dette og eventuelle immaterielle rettigheter til produktene, programvaren eller resultater av tjenester til kjøperen. Kjøperen anerkjenner at prisene på tjenester og programvare som selgeren krever etter avtalen, er basert dels på at selgeren beholder eiendomsrett til programvaren og alle resultater av tjenestene.

14.3. Mot mottak av full betaling av gjeldende programvarelisensavgift som en del av prisen i henhold til en bestilling, og med forbehold om kjøperens overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen og/eller bestillingen, skal selgeren levere til kjøperen en personlig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv begrenset lisens til å bruke programvaren beskrevet i den relevante bestillingen og selgerens eventuelle informasjon integrert i produktene, programvaren og tjenestene for kjøperens ordinære virksomhet som definert i bestillingen og på det særlige stedet og/eller på de særlige systemene som kjøperen har lisensiert slik programvare for.

14.4. Selgerens programvare som kjøperen får lisens til, kan inneholde komponenter som tilhører tredjeparter. Tredjepartseieren skal beholde enerett til sin fastvare og programvare. Bruk av slike tredjepartskomponenter kan være omfattet av begrensninger i tredjepartens sluttbrukerlisensavtale i tillegg til vilkårene her. Selgeren skal på anmodning stille tredjepartens gjeldende sluttbrukerlisensavtale til rådighet for kjøperen. Selgerens og tredjeparters merknader om opphavsrett og andre eiendomsrettigheter er integrert i programvaren, og kjøperen skal ikke endre, slette eller forvanske disse merknadene.

14.5. Kjøperen kan ikke uten selgerens forutgående skriftlige uttrykkelige samtykke (i) kopiere, endre, underlisensiere, låne eller på noen som helst måte overføre programvaren lisensiert her, (ii) bearbeide programvaren lisensiert her, (iii) utsette programmene lisensiert i dette dokumentet for oversettelse, dekompilering, demontering, inversutvikling, emulering eller utførelse av andre operasjoner på programvaren, unntatt i det omfang reduksjon av programvaren til lesbar menneskeform (enten ved inversutvikling, dekompilering eller demontering) er nødvendig når det gjelder å integrere driften av programvaren med driften av annen programvare eller andre systemer som kjøperen bruker, med mindre selgeren er klar til å gjennomføre slike tiltak mot en rimelig kommersiell avgift eller har levert nødvendig informasjon for å oppnå slik integrering innen en rimelig periode, og kjøperen skal anmode selgeren om å gjennomføre slike tiltak eller tilby slik informasjon (og skal dekke selgerens rimelige kostnader ved å levere slik informasjon) før slik reduksjon foretas. Kjøperen skal behandle den lisensierte programvaren strengt konfidensielt og ikke la andre tredjeparter enn ansatte som har behov for å bruke programvaren, og som har godtatt å overholde vilkårene i denne avtalen, åpne eller bruke programvaren uten selgerens forutgående skriftlige samtykke.

14.6. Uten hensyn til foregående begrensninger, men med forbehold om alle begrensninger som gjelder for tredjepartsprodukter som angitt i punkt 14.2 og 14.4, skal kjøperen ha rett til å lage én (1) kopi av programvaren for sikkerhetskopierings- eller arkivformål og kan lage et begrenset rimelig antall kopier av bruksanvisningene og dokumentasjonen knyttet til programvaren for å kunne brukes av kjøperen i forbindelse med autorisert bruk av programvaren. Alle merknader om eiendomsrettigheter, varemerker, opphavsrettigheter og begrensede rettigheter skal gjengis i slike kopier. Adr.: Sandstuveien 68, 0680 Oslo Post Pb. 6598 Etterstad, 0607 Oslo, Norway

Internal

14.7. Kjøperen skal fullstendig og nøyaktig dokumentere hvor den lisensierte programvaren kjøperen har, er plassert, og hvordan den brukes. Senest tretti (30) dager etter mottak av selgerens skriftlige anmodning skal kjøperen gi selgeren et undertegnet bevis for samsvar med programvarelisensvilkårene. Selgeren har rett til å revidere kjøperens bruk av programvaren. En slik revisjon skal gjennomføres i kjøperens lokaler i ordinær åpningstid. Hvis en revisjon viser underbetaling av lisensavgifter, skal kjøperen faktureres for ytterligere lisensavgifter i samsvar med selgerens prisliste som gjelder for programvaren på dette tidspunkt, uten at rabatt er aktuelt i dette tilfelle. Kjøperen skal deretter umiddelbart betale det underbetalte beløpet sammen med en rente på én og én halv (1,5) prosent per hel eller delvis måned hvor beløpet var forfalt og ubetalt. Vurderingen av ekstra lisensavgift berører ikke selgerens andre beføyelser hvis kjøperen skulle misligholde andre lisensvilkår.

14.8. Med mindre annet er angitt i en gjeldende lisensavtale fra selgeren, kan ikke kjøperen overdra sin lisens til å bruke programvaren og relatert dokumentasjon og skriftlige materialer til en tredjepart uten selgerens forutgående skriftlige samtykke, som ikke urimelig skal holdes tilbake. Hvis selgeren godkjenner overføringen, skal kjøperen kontrollere at mottakeren godtar vilkårene i dette punkt 14.

14.9. Vilkårene for bruk av programvaren og databasene og varigheten av de tilhørende brukerrettighetene er fastsatt i de aktuelle lisensene.

14.10. Selgeren kan slutte å levere produkter eller programvare eller tjenester som han har rimelig grunn til å anta kan krenke tredjepartsrettigheter, uten at det utgjør avtalebrudd.

14.11. Hvis resultatene av tjenester, programvare eller produkter, eller en del av dette, erklæres krenkende og/eller bruken er pålagt, skal selgeren for egen regning og etter eget valg enten (i) gi kjøperen en royaltyfri lisens til å fortsette å bruke slike programmer, resultater av tjenester eller produkter, eller (ii) erstatte samme med i alt vesentlig likeverdig, men ikke-krenkende utstyr eller endre det slik at det blir ikke-krenkende, forutsatt at ingen slik omlevering eller endring på noen som helst måte skal endre eller frita selgeren for selgerens garantier fastsatt i kontrakten. Hvis selgeren ikke kan gjøre noe av det foregående, skal det angivelig krenkende elementet leveres tilbake til selgeren, og selgerens maksimale ansvar skal være å refundere kjøperen beløpet som er betalt for elementet, minus en rimelig avskriving for bruk og skade.

14.12. Dette punkt 14 angir partenes samlede ansvar og eneste beføyelse for krenkelse av immaterielle rettigheter eller påstand om dette.

15. GARANTI

15.1. Selgeren garanterer at

(a) produkter som selgeren har fremstilt under egne merkenavn, er fri for konstruksjons-, material- og utførelsesmangler som oppstår under normal bruk og i samsvar med selgerens anvisninger,

(b) tjenester som selgerens ansatte utfører, skal utføres av kvalifiserte ansatte med den rimelige aktsomhet og kompetanse som forventes av tilsvarende kvalifiserte ansatte med erfaring i levering av tjenester tilsvarende disse tjenestene og i samsvar med gjeldende allment aksepterte standarder som er anerkjent i bransjen, og

(c) programvare som leveres sammen med produktene, skal utføre sine vesentlige funksjoner under garantiperioden, slik det er definert her, eller slik det på annen måte gjelder for produktene. Selgeren garanterer ikke at programvare fungerer uavbrutt og/eller feilfritt.

15.2. Ved eventuelle defekter eller mangler omfattet av garanti i produkter i punkt (a) ovenfor, eller tjenester i punkt (a) ovenfor eller programvare i punkt (c) ovenfor, skal selgerens eneste forpliktelse etter selgerens vurdering være å omlevere tjenestene, eller rette eller omlevere de defekte produktene eller en del av produktene, eller tilby en oppdatering av programmene for å rette avviket eller omlevere programmene med sist tilgjengelige versjon som inneholder en korrigering, eller omlevere mediet og de lisensierte programmene på mediet. Selgeren er ikke forpliktet på annen måte til å tilby oppdateringer eller revisjoner. Den foregående garantien gjelder bare hvis kjøperen omgående varsler selgeren straks defekten eller mangelen blir rimelig åpenbar for kjøperen.

15.3. Denne garantien får ikke anvendelse på (a) tredjepartsprodukter, (b) tjenester som ikke er levert av selgeren, (c) produkter, programvare eller tjenester som er reparert eller endret av andre enn selgeren, slik at det etter selgerens vurdering påvirker selgeren negativt, (d) selgerens overholdelse av kjøperens utførelse av produktene, programvaren eller tjenestene, (e) produkter, programvare eller tjenester som viser seg å være utsatt for uaktsomhet, ulykke eller skade av grunner utenfor selgerens kontroll, feilaktig handling eller handling, vedlikehold eller lagring ikke utført av selgeren, eller annen enn normal bruk eller service, eller (f) overføring av programvare fra enheten som de opprinnelig var installert på. De foregående garantiene dekker ikke refusjon for arbeid, transport, demontering, installasjon, midlertidig strøm eller andre utgifter som kan påløpe i forbindelse med retting eller omlevering.

15.4. Selgeren skal ikke ha ansvar for oppfyllelse, reparasjon eller garanti av tredjepartsprodukter, og kjøperen skal henvende seg utelukkende til tredjepartsleverandøren for alle beføyelser og brukerstøtte i forbindelse med tredjepartsproduktene. Hvis selgeren skaffer slikt tredjepartsprodukt uttrykkelig for kjøperen i henhold til en bestilling, skal tredjepartsproduktet være omfattet av garanti bare i samsvar med garantiene den aktuelle tredjepartsleverandøren har gitt selgeren, og i det omfang selgeren har rett til å overdra disse garantiene.

15.5. DISSE GARANTIENE, VILKÅRENE OG UTELUKKELSENE ER EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, VILKÅR, ERKLÆRINGER OG GARANTIER (UNNTATT GARANTIER OM EIENDOMSRETT), HERUNDER BLANT ANNET UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, SALGBAR KVALITET OG FORMÅLSTJENLIGHET. SELGEREN GARANTERER IKKE AT PRODUKTENE, PROGRAMVAREN ELLER TJENESTENE OPPFYLLER KJØPERENS KRAV, ELLER AT KJØPEREN KAN BRUKE PRODUKTENE, PROGRAMVAREN ELLER TJENESTENE UAVBRUTT, SIKKERT ELLER FEILFRITT. SELGEREN GARANTERER IKKE AT PRODUKTENE, PROGRAMVAREN ELLER TJENESTENE ER SIKRE ELLER FRI FOR SÅRBARHETER, FEIL, ANGREP, VIRUS, INTERFERENS, HACKING ELLER ANDRE SIKKERHETSINNGREP ELLER CYBERTRUSLER, OG SELGEREN FRASKRIVER SEG ANSVAR FOR DETTE. NÅR ANNET IKKE ER SKRIFTLIG ANGITT AV Adr.: Sandstuveien 68, 0680 Oslo Postboks 6598 Etterstad, 0607 Oslo, Norway

Internal

SELGEREN, SKAL IKKE SELGEREN VÆRE OMFATTET AV ANDRE FORPLIKTELSER ENN ANGITT OVENFOR I FORBINDELSE MED PRODUKTER, PROGRAMVARE OG TJENESTER SOM SELGEREN SELGER TIL KJØPEREN. VED Å BRUKE PRODUKTENE, PROGRAMVAREN ELLER TJENESTENE FORSTÅR KJØPEREN DISSE BEGRENSNINGENE OG GODTAR AT KJØPEREN ÅPNER OG BRUKER PRODUKTENE, PROGRAMVAREN OG TJENESTENE FOR KJØPERENS EGEN REGNING OG RISIKO, OG AT KJØPEREN ER ENEANSVARLIG FOR SKADER PÅ KJØPERENS SYSTEMER ELLER RESSURSER ELLER TAP SOM SKYLDES SLIK TILGANG ELLER BRUK.

15.6. Selgeren garanterer på ingen måte at produktene oppfyller mål og/eller resultater fastsatt av kjøperen selv med mindre selgeren uttrykkelig godkjente disse målene og/eller resultatene. Alle termer som «garantier» eller «forsikrede eiendeler» som nevnes i avtaledokumentene, skal forstås som kvalitetsfunksjoner i henhold til de lovfestede garantibestemmelsene og ikke som ytterligere produsent- eller oppfyllelsesgarantier, selv om begrepet «garanti» eller tilsvarende uttrykk brukes.

15.7. Ovennevnte garanti gjelder bare produkter som viser seg å være defekte (som beskrevet ovenfor) i garantiperioden, slik det fremgår av selgerens e-katalog som kan konsulteres når som helst på selgerens gjeldenende nettadresse («garantiperiode»). Hvis nevnte e-katalog ikke angir produktets garantiperiode, er standardperioden atten (18) måneder fra leveringsdatoen, jf. punkt 5. Men hvis nevnte leveringsdato ikke sikkert kan fastslås, løper garantiperioden fra produktets produksjonsdato som angitt på det aktuelle produktet og varer i tjuefire (24) måneder.

15.8. Retting eller omlevering av produktet eller en del av det i garantiperioden skal under ingen omstendighet bety at garantiperioden blir forlenget, med unntak av en defekt rettet mindre enn tre (3) måneder før garantiperioden utløper. I et slikt tilfelle forlenges garantien for det rettede eller omleverte produktet i opptil tre (3) måneder, fra og med datoen det rettede eller omleverte produktet leveres til kjøperen.

15.9. Kjøperens krav om erstatning for defekter skal forutsette at kjøperen oppfyller sin lovpålagte plikt til å undersøke og rapportere defekter så snart produktets defekte funksjon blir åpenbar. Hvis en defekt blir åpenbar under undersøkelse eller etterpå, må selgeren varsles skriftlig om dette og dokumentere den defekte funksjonen uten ugrunnet opphold. Meldingen skal anses gitt uten ugrunnet opphold hvis den gis innen to uker. Hvis kjøperen ikke undersøker leveransen og/eller behørig rapporterer defekter, utelukkes selgerens ansvar for defekten som ikke ble rapportert. Etter denne garantien avhjelper selgeren de meldte defektene for egen regning så snart som rimelig mulig og på den måten han anser som hensiktsmessig. Deler som omleveres én gang til, tilfaller selgeren og leveres tilbake til selgeren på første anmodning.

(a) På selgerens anmodning skal kjøperen levere det angivelig defekte produktet tilbake til selgeren for egen regning innen tretti (30) kalenderdager. Når tilstrekkelig undersøkelse er foretatt, og hvis defekten er dekket av garantien, skal selgeren dekke kostnaden ved å omlevere eller rette produkter. Hvis selgeren sender et erstatningsprodukt før ovenstående prosedyre er fullført, faktureres det kjøperen hvis det deretter fastsettes at: (i) det angivelig defekte produktet ikke er omfattet av garantien, etter behørig undersøkelse, eller (ii) i alle tilfeller hvis det angivelig defekte produktet ikke leveres tilbake til selgeren innen ovennevnte periode på tretti (30) kalenderdager.

(b) Garantien skal ikke dekke utgifter til reise, søk etter det defekte elementet på stedet eller demontering og montering av produktet i produktmiljøet.

(c) Selgeren kan etter eget skjønn velge å gjennomføre rettinger på stedet hvor produktet er installert, noe som innebærer at selgeren bare betaler arbeidskraftutgiftene i forbindelse med slik retting og/eller omlevering av produktet (og ikke dekker ventetidskostnader og kostnader som skyldes at produktene ikke er gjort tilgjengelige for retting).

(d) Kjøperen skal ikke selv utføre retting eller overlate dette arbeidet til tredjeparter med mindre selgeren har gitt uttrykkelig samtykke.

15.10. Alle garantier som gis her, er personlige, og utelukkende tiltenkt, for kjøperen og omfatter ikke tredjeparter, unntatt ved overdragelse av programvaren i samsvar med punkt 14.8 eller punkt 22.

16. ANSVAR

16.1. Avtalen og disse salgsvilkårene fastsetter selgerens samlede ansvar og erstatter alle andre garantier, både lovfestede, uttrykkelige og underforståtte, herunder blant annet underforståtte garantier om salgbarhet og formålstjenlighet.

16.2. Avtalen og salgsvilkårene skal ikke begrense eller utelukke selgerens ansvar:

(a) for dødsfall eller personskade som skyldes at selgeren eller selgerens ansatte, agenter eller underleverandører har vært uaktsomme,

(b) for svindel eller erklæring fremsatt i ond tro,

(c) for brudd på eksportregelverket, eller

(d) i det omfang selgerens forsøk på å utelukke eller begrense ansvar er ugyldig etter lovgivningen i gjeldende område.

16.3. Med forbehold om punkt 16.2 skal ikke selgeren ha ansvar overfor kjøperen (verken for kontraktbrudd, ikke- kontraktmessig rettsbrudd (herunder blant annet uaktsomhet eller brudd på lovfestet plikt), fremsettelse av uriktige opplysninger, restitusjon eller annet), herunder i henhold til godtgjørelser og/eller vilkår for a) tap av overskudd, b) tap av avtale, c) tap av avtalemulighet eller -forventning, d) avsavn, e) tap av inntekt, f) tap av forventede besparelser, g) tap av anbudskostnader, h) tap av gjenanbudskostnader, i) tap av eller ødeleggelse av data eller informasjon, j) tap av salg, k) tap i forbindelse med økte driftskostnader, l) tap som skyldes tredjepartskrav, m) tap av omdømme, n) uttynning av kulans eller lignende tap, eller o) rent økonomisk tap (i hvert tilfelle enten direkte eller indirekte) eller indirekte tap, kostnader, skader, avgifter eller utgifter uansett hvordan de måtte oppstå. Adr.: Sandstuveien 68, 0680 Oslo Postboks 6598 Etterstad, 0607 Oslo, Norway

Internal

16.4. Med forbehold om punkt 16.2 skal selgerens samlede ansvar i forbindelse med avtalen og/eller salgsvilkårene uansett grunn under alle omstendigheter, herunder i henhold til godtgjørelser og vilkår og enten det er uttrykkelig underlagt dette punkt 16, være begrenset til avtaleprisen (ekskl. skatter).

17. AVTALENS STANS OG HEVING

17.1. Hver part kan stanse oppfyllelsen av sine forpliktelser hvis den andre parten ikke faktisk har oppfylt sine egne forpliktelser som har forfalt, herunder blant annet kjøperens manglende oppfyllelse av sin plikt til å sikre stedet hvor selgeren skal utføre tjenester eller arbeider, eller kjøperens manglende betaling av selgerens faktura. Hvis en part har misligholdt avtalen, skal den krenkede parten aldri overlate den misligholdende partens forpliktelser til en tredjepart.

17.2. Hvis avtalen stanses av en årsak som ikke utelukkende kan tilskrives selgeren, skal kjøperen betale tilbake alle rimelige kostnader og utgifter selgeren påføres som følge av slik stans. Kostnadene som skal refunderes, omfatter blant annet håndterings-, oppbevarings-, forsikrings- og arbeidskraftkostnader, finansielle kostnader og bankgebyrene for å forlenge bankgarantienes gyldighet som selgeren og underleverandørene dekker, og alle kostnadene den forlengede leveringstiden medfører. Hvis avtaleoppfyllelsen stanses i mer enn nitti (90) dager uansett grunn, skal selgeren ha rett til heve avtalen og motta alle ovennevnte kostnader uten at det berører retten til å kreve erstatning.

17.3. Hvis kjøperen ikke betaler innen forfallsdato eller leverer inndata eller validerer leveranser fra selgeren i samsvar med avtalen, kan selgeren heve kontrakten tretti (30) virkedager etter å ha gitt skriftlig varsel om oppfyllelse som kjøperen ikke overholder. Hvis kjøperen ikke overtar produktene på den avtalte leveringsdatoen, kan selgeren heve avtalen uten skriftlig varsel og uten at det berører retten til å kreve erstatning. Hvis selgeren ikke gjør denne rettigheten gjeldende, skal kjøperen dekke alle håndterings- og lagringskostnader til kjøperen overtar produktene. Hver part kan ensidig heve avtalen hvis den andre parten ikke oppfyller sine forpliktelser og ikke avhjelper misligholdet innen tretti (30) dager fra skriftlig varsel om det er sendt per rekommandert post med kvittering av mottak. Vilkårene om konfidensialitet, immaterielle rettigheter og ansvar skal fortsette å gjelde etter at avtalen er hevet, uansett hva hevingen skyldtes.

17.4. Selgeren kan heve denne avtalen med umiddelbar virkning ved skriftlig varsel til kjøperen hvis kjøperen

(a) har oppnevnt en bostyrer eller midlertidig bostyrer,

(b) er varslet om at det skal oppnevnes en bostyrer,

(c) treffer beslutning om avvikling (ikke solvent restrukturering),

(d) har en rettslig konkurskjennelse mot seg,

(e) inngår akkord (insolvent restrukturering),

(f) slutter å drive virksomhet, eller

(g) har iverksatt tiltak i forbindelse med noen av disse prosedyrene, og kjøperen skal informere selgeren umiddelbart hvis det forekommer en slik hendelse eller omstendighet.

17.5. Når denne avtalen er utløpt eller hevet,

(a) skal vilkår som uttrykkelig eller underforstått fortsetter å ha virkning etter at avtalen er utløpt eller hevet, fortsette å ha virkning, og

(b) skal alle andre rettigheter og forpliktelser opphøre med umiddelbar virkning uten at det berører rettigheter, plikter, krav (herunder erstatningskrav på grunn av mislighold) og forpliktelser som er påløpt før utløp eller heving.

17.6. Innen ti (10) dager etter at avtalen er utløpt eller hevet, skal hver part

(a) levere tilbake til den andre parten all konfidensiell informasjon (herunder alle kopier og utdrag) og all annen eiendom (både materiell og immateriell) som tilhører den andre parten, og

(b) slutte å bruke den andre partens konfidensielle informasjon, forutsatt at hver part kan oppbevare den andre partens konfidensielle informasjon som må oppbevares for å overholde gjeldende lovgivning, eller som må oppbevares for forsikrings-, regnskaps- eller skatteformål. Punkt 14 fortsetter å gjelde for lagret konfidensiell informasjon.

18. PERSONVERN

Selgeren forbeholder seg retten til å lagre og behandle kjøperens opplysninger for egne formål i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Kjøperen og kjøperens tillitsmenn, ansatte, agenter og representanter skal behandle all informasjon om selgeren og avtalen på en sikker måte.

19. KONFIDENSIALITET

19.1. Hver part beholder eiendomsrett til sin konfidensielle informasjon.

19.2. Hver part godtar å (i) beskytte den andre partens konfidensielle informasjon på samme måte som parten behandler sine egne beskyttede og konfidensielle materialer konfidensielt, men aldri med mindre enn rimelig aktsomhet, (ii) bruke den andre partens konfidensielle informasjon bare i forbindelse med bestillingene. Adr.: Sandstuveien 68, 0680 Oslo Post Pb. 6598 Etterstad, 0607 Oslo, Norway

Internal

19.3. Når avtalen eller en aktuell bestilling heves, eller når avsenderen inngir skriftlig anmodning, avhengig av hva som kommer først, skal mottakeren levere tilbake eller tilintetgjøre avsenderens samlede konfidensielle informasjon, avhengig av hva avsenderen velger.

19.4. Ingen av partene skal, unntatt med hensyn til sine ansatte, leverandører eller agenter med behov for informasjon i forbindelse med avtalen, utlevere til andre den andre partens konfidensielle informasjon uten den andre partens forutgående skriftlige samtykke, med mindre konfidensiell informasjon kan utleveres etter loven.

19.5. Når annet ikke er angitt i en bestilling, skal denne konfidensialitetsplikten opphøre fem (5) år etter at den aktuelle bestillingen er utløpt eller avtalen er hevet, avhengig av hva som kommer først.

20. FORCE MAJEURE

20.1. Bortsett fra kjøperens betalingsforpliktelser skal ingen av partene holdes ansvarlig for forsinkelser forårsaket av vilkår utenfor deres rimelige kontroll eller hendelser som forekommer i eller påvirker selgerens, underleverandørenes eller leverandørens lokaler eller virksomhet som kan forstyrre selskapets organisering eller forretningsvirksomhet, («force majeure»), forutsatt at det gis melding om dette til den andre parten så snart som mulig. Force majeure skal omfatte blant annet naturkatastrofer, arbeidsnedstengelser, streik, sykdom, epidemi, pandemi, krig, opprør, opptøyer, sivil uro, terrorhandling eller -trussel, handelsforbud, lynnedslag, jordskjelv, brann, flom, uvær eller ekstremvær, tyveri, skadeverk, arbeidskonflikt (som påvirker en part og/eller annen persons ansatte), havari eller sammenbrudd av anlegg eller maskiner eller maskinulykke, avvisning av deler under produksjonsprosessen, avbrutt eller forsinket transport eller innkjøp av råvarer, strøm eller komponenter eller andre hendelser utenfor selgerens, underleverandørenes og/eller leverandørenes kontroll eller andre konsekvenser i forbindelse med Storbritannias utmelding fra EU.

20.2. Alle slike force majeure-forhold som hindrer oppfyllelse, skal gi parten som ble hindret i oppfyllelsen av sine forpliktelser etter denne avtalen, rett til en forlengelse av leveringsdatoen for produktene og programvaren eller fullførelse av tjenestene innen en periode lik forsinkelsesperioden som følge av force majeure-hendelsen eller annen periode som partene kan bli skriftlig enige om.

21. LEVERANSEAVBUDD

21.1. Hele eller deler av produktene og/eller tjenestene som skal leveres og/eller utføres, i henhold til gjeldende tilbud/kontrakt ("Leveranser") produseres , leveres, utføres i og/eller hentes fra områder som er eller kan bli påvirket av COVID-19-pandemien (inkludert varianter av denne) og/eller mangel på eller avbrudd eller forsinkelse i transport eller anskaffelse av råvarer, strøm og/eller komponenter ( "Omstendigheter").

21.2. Slike forhold, selv om de er kjent på tidspunktet for utstedelse eller signering av det nåværende tilbudet/kontrakten, kan utløse stopp, hindring eller forsinkelser i selgers evne til å produsere, levere, utføre og/eller framskaffe leveransene.

21.3. Av dette følger det, uten hensyn til hensyn til andre bestemmelser i kontrakten eller ordren:

(a) Leveringsplanen, performance planen og/eller leveringstidene skal anses som veiledende og oppgis kun til informasjonsformål. Selger skal informere Kjøper om eventuelle endringer.

(b) Slike omstendigheter skal betraktes som en årsak til rimelig forsinkelse. Selger er ikke ansvarlig for eventuelle krav, kostnader eller tap som følge av slike forsinkelser, inkludert, men ikke begrenset til, forsinkelsesgebyrer, konvensjonalbot eller andre skader. I tillegg skal slike forsinkelser ikke utgjøre grunnlag for oppsigelse grunnet mislighold.

(c) Dersom slike forhold gjør utførelsen av kontrakten eller ordren belastende og/eller mer krevende for Selger (inkludert økte kostnader ved utførelsen), skal begge parter møtes for å justere kontrakten eller ordrebetingelsene, inkludert betingelser for prising og planlegging. Dersom partene ikke er i stand til å avtale slike justeringer innen 30 dager etter at Selger har bedt om møte, har Selger rett til å si opp den aktuelle kontrakten eller ordren, uten ansvar. I så fall skal Selger ha betaling for alle Leveranser som allerede er levert eller utført.

22. ENDRINGER

Endringer av avtalen skal være gyldige bare hvis de er skriftlige og partene (eller autoriserte representanter) undertegner dem.

23. OVERDRAGELSE

Kjøperen skal ikke overdra, behefte, forvalte eller på annen måte handle med andres rettigheter etter avtalen.

24. RETTIGHETSAVSTÅELSE

Hvis en rettighet etter avtalen forsinket eller ikke gjøres gjeldende, innebærer ikke det at denne eller andre rettigheter avstås eller ikke kan gjøres gjeldende på et senere tidspunkt. Hvis en rettighet bare delvis gjøres gjeldende, innebærer ikke det at denne eller andre rettigheter ikke kan gjøres gjeldende fullt ut på et senere tidspunkt. Rettigheter eller mislighold avstås på gyldig måte bare hvis en part undertegner en skriftlig avståelse, og avståelsen gjelder bare for de forhold og formål den ble gitt, og ikke for andre rettigheter eller mislighold.

25. UTSKILLELSE AV VILKÅR

Hvis en kompetent rettsinstans eller myndighet finner at disse salgsvilkårene (herunder ansvarsutelukkelse eller - begrensning fastsatt i punkt 16) er helt eller delvis ulovlige eller ugyldig, anses den aktuelle delen som utskilt fra disse salgsvilkårene. Dette skal ikke påvirke resten av disse salgsvilkårene, som skal fortsette å gjelde fullt ut.

26. REKRUTTERINGSFORSØK

Adr.: Sandstuveien 68, 0680 Oslo Post Pb. 6598 Etterstad, 0607 Oslo, Norway

Internal

Partene skal ikke i avtaleperioden og ett (1) år etter avtalens opphør forsøke å rekruttere som ansatt, konsulent eller annet noen av den andre partens ansatte som har hatt direkte befatning med tjenestene, uten den andre partens uttrykkelige forutgående skriftlige samtykke.

27. PRESSEMELDINGER

Partene skal ikke utstede pressemeldinger om selgerens arbeid uten den andre partens samtykke. Uten hensyn til det foregående kan selgeren identifisere kjøperen som en klient av selgeren, bruke kjøperens navn og logo og lansering og kunngjøring når det gjelder tildeling av avtalen. Selgeren kan generelt beskrive typen tjenester i selgerens kampanjemateriell, presentasjoner, eksempelstudier, kvalifikasjonserklæringer og tilbud til aktuelle og potensielle kunder.

28. PARTNERSKAP ELLER AGENTUR

28.1. Disse salgsvilkårene og tiltak truffet av partene i forbindelse med dem skal ikke skape et partnerskap, samarbeidsforetak eller ansettelsesforhold mellom partene, gi partene fullmakt til å opptre som agent for den andre parten eller binde den andre parten eller utgi seg for å ha rett til det.

28.2. Selgeren utfører tjenestene som uavhengig leverandør og ikke som ansatt hos kjøperen, og selgerens ansatte skal ikke motta godtgjørelse, fordeler eller andre goder som om de var ansatt hos kjøperen. Selgeren skal betale alle skatter, avgifter og andre utgifter i forbindelse med ansettelses- eller leverandørforholdet mellom selgeren og selgerens ansatte og de ansattes levering av tjenester etter denne avtalen til kjøperen.

28.3. Til enhver tid og uten hensyn til eventuelle motstridende bestemmelser her eller i en bestilling beholder selgeren full kontroll over metodene, detaljene, personene ansatt eller på annen måte brukt til å utføre tjenestene og andre metoder for oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til en bestilling og selve sammensetningen av teamet satt til å oppfylle tjenestene eller treffe andre tiltak for å oppfylle sine forpliktelser.

29. TREDJEPARTSRETTIGHETER

Det er ikke partenes intensjon at andre enn avtalepartene kan gjøre disse salgsvilkårene gjeldende.

30. RETTIGHETER

Selgerens rettigheter etter disse salgsvilkårene kommer i tillegg til alle lovfestede rettigheter og skal ikke utelukke dem.

31. GJELDENDE LOVGIVNING – TVISTER

31.1. Avtalen som er gjenstand for disse salgsvilkårene, reguleres av lovgivningen i Norge. Norske lovkonfliktregler og Wien-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp fra 1980 kommer ikke til anvendelse.

31.2. Hvis en tvist i forbindelse med et tilbud selgeren gir, eller salgsavtale selgeren inngår, ikke kan løses utenfor rettsapparatet, skal Oslo Tingrett ha enekompetanse, også ved summarisk saksbehandling, involvering av tredjeparter eller flere saksøkte.

TILLEGGSVILKÅR SOM GJELDER FOR SYSTEMER ELLER LØSNINGER

Salgsvilkårene fastsatt ovenfor endres eller suppleres på følgende vilkår:

«System» eller «løsning» er ethvert produkt eller en kombinasjon av produkter med eller uten programvare som må gjennomgå spesifikke tilpasninger for å oppfylle kjøperens krav, og/eller som selgeren har installert, og/eller hvor aktiveringsstøttetjenester selges sammen med produktet, eller et sett produkter, med eller uten programvare, hvor det er krav om en bestemt undersøkelse for å sikre sammenheng.

32. TILBUDETS FORMÅL OG OMFANG

32.1. Tilbud gis på grunnlag av kjøperens spesifikasjoner, som skal inneholde all nødvendig informasjon for å fastslå systemets eller løsningens egenskaper, særlig:

(a) systemets eller løsningens forventede funksjoner,

(b) installasjons- og miljøforholdene, og

(c) typen tester kjøperen må gjennomføre, og under hvilke forhold det skal skje.

32.2. Når annet ikke er særlig angitt, er selgeren bundet av tilbudet i én måned fra den dato tilbudet ble gitt.

32.3. Hvis salget ikke gjennomføres, skal undersøkelsene og tilbudsdokumentene leveres tilbake til selgeren høyst femten (15) kalenderdager etter at tilbudet er løpt ut.

32.4. Ved uvanlig grad av kompleksitet skal tilbudet angi hvor stor del av undersøkelseskostnadene kjøperen skal dekke hvis salget ikke gjennomføres.

33. TEKNISK STØTTE UNDER IDRIFTSETTING

33.1. Når annet ikke angis, omfatter selgerens priser verken montering eller idriftsetting av systemet eller løsningen, og heller ikke reservedeler.